Statistiska centralbyrån, SCB

Gränsregional statistik 2009: Gränspendlingen till Norge ökade även 2009

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 09:35 CET

Antalet svenskboende med jobb i Norge ökade med knappt 2 000 till 28 000 personer, vilket är en ökning med sju procent mellan 2008 och 2009 . För gränskommunerna Strömstad och Årjäng , där man alltid haft nära kontakter med grannlandet, innebär gränspendlingen till Norge ett årligt sysselsättningstillskott med 15 respektive 20 procent. När inkomsterna från Norge räknas in är kommuninvånarnas totala lönesumma omkring 30-35 procent högre än om enbart löneinkomsterna i hemlandet räknas. Gränspendlingen i den andra riktningen från Norge till Sverige har varit begränsad och 2009 minskade den från 1 000 till drygt 800 personer.

2000-talets kraftiga uppgång i gränspendling till Norge har saktat av. Den senast uppmätta ökningen med 2000 gränspendlare ska jämföras med åren 2007 och 2008 då gränspendlingen sammanlagt ökade med 10 000 personer. Könsfördelningen bland gränspendlarna var ojämn med 32 procent  kvinnor och 68 procent män. Bland 16-25-åringarna var könsfördelningen jämn med 47 procent kvinnor och 53 procent män. Oslo med omland var även under 2009 den stora magneten och tog emot nära hälften av alla som sökte sig till jobb i Norge. Närmare 40 procent av alla gränspendlare var mellan 16-25 år och i Oslo-området var motsvarande andel nästan 50 procent.

Antalet svenska gränspendlare till Norge år 2009 efter ålder och kön

 

Gränspendlingsstatistik publiceras för tredje året i statistikdatabasen StatNord tillsammans med dansk, norsk och svensk statistik över befolkning, flyttningar, sysselsättning, lönesummor och nationell pendling. Databasen kommer i början av 2012 att uppdateras med statistiken om 2009 års gränspendling mellan Danmark och Sverige.

Gränspendlarna som jobbar i Norge kommer från hela Sverige

Av Sveriges 290 kommuner hade 289 någon invånare som gränspendlade till Norge år 2009. I ett 70-tal svenska kommuner bodde mer än 100 invånare som gränspendlade till Norge. I de folktätare områdena i den Södra gränsregionen (omfattar Västra Götalands, Värmlands och Dalarnas län i Sverige och Østfold, Oslo, Akershus och Hedmarks fylken i Norge) mellan Norge och Sverige var gränspendlingen mest frekvent, men stora grupper pendlade även från Stockholm och andra större kommuner långt från den norsk-svenska gränsen. I de fallen rör det sig inte om dagpendling utan snarare om veckopendling eller anställningar där man arbetar under längre sammanhängande perioder i grannlandet. Gränspendlingen i motsatt riktning, från Norge till Sverige var drygt 800 personer, vilket är en nedgång med nästan 60 procent sedan 2005.

Antal gränspendlare efter bostadslän för svenska gränspendlare till Norge år 2009

Unga gränspendlare är anställda av bemanningsföretag*

Andelen unga gränspendlare var, som tidigare nämnts, stor. De bodde i universitetsstäder och andra större städer i hela Sverige. De var således inte gränspendlare i den bemärkelsen att de dagligen reste till ett jobb i Norge. De hade två till treåriga gymnasieutbildningar. I många fall rekryterades de av norska bemanningsföretag för att sedan hyras ut till andra företag i Norge. Många ungdomar var också direkt anställda av arbetsgivare inom servicebranscher som hotell- och restaurangverksamhet eller handel.

Totalt sett har bemanningsbranschen ökat mer än två och en halv gång sedan 2005 även om den minskade med tio procent under 2009. De fem övriga branscherna med omfattande gränspendling har också ökat, vilket framgår av diagram 3. Störst förändringar har det varit i Detaljhandeln, + 28 procent, Hotell- och restaurang, + 23 procent och Transport, + 11 procent. Tillsammans tog de sex branscherna emot ca 70 procent av gränspendlarna från Sverige.

* Med bemanningsföretag menas här företag som bedriver personaluthyrning och arbetsförmedlingsverksamhet.

Antalet svenska gränspendlare till Norge 2001-2009 i de sex största branscherna 2009

De drygt 800 gränspendlarna från Norge till Sverige är spridda över stort antal branscher. Detaljhandeln, där mer än 200 arbetade, var klart största bransch.

Den svenska utvandringen till Norge ökar

Utvandringen från Sverige till Norge har i stort sett fördubblats under 2000-talet. Under 2005 blev den större än de norska utvandringen till Sverige. Från 2007 till 2010 ökade den med 47 procent.

Utvandringen till Oslo har varit mycket större än till övriga landet och ökade med 96 procent under samma period. Den stora ökningen kan kanske delvis förklaras av att Arbetsförmedlingen i Sverige sedan 2008 har rätt att anvisa arbetssökande till arbete i Norge. Preliminära beräkningar visar vidare att en av sex gränspendlare efter en tid flyttar till Norge. Från Norge utvandrade omkring 5 000– 6 000 personer till Sverige. De vanligaste regionerna för utvandrarna att bosätta sig i under 2010 var Västra Götaland (24 procent), Stockholms län (17 procent) och Värmlands län (11 procent).

Antal flyttare mellan Norge och Sverige efter kön åren 2002-2010

 

Definitioner och förklaringar

En gränspendlare är en person som är bosatt i det ena landet, men som samtidigt haft sin huvudsakliga löneinkomst i grannlandet under ett givet år och därmed betraktas som sysselsatt i grannlandet.

Mer information

SCB har tillsammans med Statistisk Sentralbyrå i Norge daterat upp statistiken i databasen StatNord med en ny årgång. StatNord publicerades första gången år 2009. StatNord innehåller statistik på kommunnivå om ländernas befolkning och flyttningar inom landet, liksom ländernas sysselsättning, lönesummor och pendling samt gränspendling och flyttningar mellan länderna. Genom StatNord får man tillgång till statistik som är harmoniserad och indelad på ett sådant sätt att det enkelt går att ta ut jämförbara statistiska tal om kommuner och regioner i flera länder samtididigt. Dessutom finns en dynamisk kartredovisning  där man snabbt och enkelt kan klicka sig fram till en samlad information om den egna kommunen eller regionen.  Under StatNord-flikarna ”Dokumentation” och ”Om StatNord” i själva databasen finns mer att läsa om statistiken.

Statistikdatabasen StatNord Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar

Carl-Gunnar Hanaeus
Tfn 019-17 66 44
E-post carlgunnar.hanaeus@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.