AFA Försäkring

Gränsvärden för kemikalier

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

Hygieniska gränsvärden spelar en stor roll för att uppskatta risker med kemikalier, men förutsättningarna för riskvärderingen förändras med tiden. AFA Försäkring har beviljat 2 395 941 kr till professor Sven Ove Hansson på KTH för att undersöka hur gränsvärden används i arbetslivet.

Gränsvärden har länge varit avgörande för bedömningen av kemikalierisker på arbetsplatser. Men såväl industriella strukturer som myndigheters agerande ser inte längre ut som de gjorde när gränsvärdena kom till. Hur den enskilde individen agerar i en viss situation spelar också stor roll för hur riskabel en kemikalieexponering är.

Projektet ska undersöka hur så kallade yrkeshygieniska gränsvärden används av myndigheter, arbetsgivare och anställda. Målet är att ta fram kunskap om myndigheters agerande samt vilka sociala och organisatoriska faktorer som kan förbättra dagens svenska system.

Forskarna bakom projektet ska bland annat jämföra det svenska systemet med Nederländernas – där egenkontroll inom industrin spelar större roll än myndighetsövervakning. Jämförelsen görs med hjälp av litteraturstudier och intervjuer för att beskriva hur myndigheterna agerar i de bägge länderna. Forskarna bakom projektet ska också genomföra intervjuer och enkäter på arbetsplatser i såväl Sverige som Nederländerna.

För ytterligare information kontakta:
Sven Ove Hansson, professor, Institutionen för filosofi och teknikhistoria, KTH, 08-7909564, soh@kth.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se