Grafiska Företagen

Grafisk industri nettoökar med 1 400 anställda på fem år

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 13:09 CEST

Grafiska Företagens Förbund har i samarbete med Prognoscentret undersökt rekryteringsbehovet inom den grafiska industrin. Undersökningen visar att branschen kommer att nettoöka med 1 400 anställda under de kommande fem åren och att intresset för lärlingstjänster är stort.

Branschen bedöms fram till och med våren 2019 att öka med (nettoökning personalförändring) ca 1400 anställda. Bara i år ökar personalstyrkan med drygt 400 och framförallt i mindre företag. Totalt sett kommer behovet av nyrekryteringar att uppgå till drygt 3 700 personer samtidigt som cirka 2 300 går i pension. Utökad verksamhet är den vanligaste anledningen till nyrekryteringar, tätt följd av pensionsavgångar.

Inom de närmaste fem åren bedöms tjänstemännens andel av nyanställningarna vara ca 40 procent, 1 665 personer, och yrkesarbetare utgöra resterande 60 procent, 2100 personer. När man frågat om utbildningsbakgrund blir svaret att gymnasiekompetens är en lämplig utbildningsnivå för merparten av arbetsstyrkan, oavsett yrkeskategori. Nyrekryterade tjänstemän kommer i större utsträckning än yrkesarbetare rekryteras i syfte att ta in ny kompetens i företagen.

Frågan är då i vilken del av branschen som rekryteringsbehovet är störst? Enligt undersökningen finns 65 procent av branschens rekryteringsbehov inom den verksamhetstyp som SNI (Svensk Näringsgrensindelning) betecknar som ”Tryckning av böcker och övriga trycksaker”.

Grafiska Företagens Förbund passade också på att undersöka intresset hos företagen när det gäller lärlingsplatser. Enligt svaren så finns det ett stort intresse för lärlingstjänster framöver, då 61 procent av företagen uppgav att ett sådant behov fanns. Framförallt var det bokbindare, digitaltryckare och arkoffset-tryckare som efterfrågades.

Syftet med undersökningen är att följa rekryteringsbehovet inom den grafiska branschen. Undersökningen visar också vilken yrkeskategori och utbildningsnivå som kommer att efterfrågas samt vilka orsaker som skapar behovet.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 500 medlemsföretag med totalt runt 14 600 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se