Grafiska Företagen

Grafiska Företagens Förbund angriper regionalstöd som snedvrider konkurrensen

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 11:23 CEST

Grafiska Företagens Förbund, GFF, har klagat till EU-kommissionen och ifrågasatt om offentligt stöd till ett enskilt företag i Polen är förenligt med EG-rätten. GFF menar att det offentliga stödet snedvrider konkurrensen mellan de företag som har möjlighet att erhålla stöd jämfört med företag som inte har sådan möjlighet. Därmed påverkas samhandeln mellan länder.

GFF vill med skrivelsen upplysa EU-kommissionen om konsekvenserna för svenska grafiska företag och därmed arbetstillfällena i Sverige av att den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF) och den polska staten ger ut ekonomiskt stöd till enskilda företag.  

Bakgrunden är ett fall där ett polskt företag fått motsvarande 195 Mkr i stöd från EU och den polska staten. Företaget har därefter kunnat erbjuda 30 procent lägre priser än sina nordiska konkurrenter i en upphandling. Ett direkt investeringsstöd från EU och den polska staten torde vara en förklaring till möjligheten att erbjuda betydligt lägre priser. Detta fick som en direkt följd att en svensk leverantör förlorade en stor kund som istället lade sin emballagetillverkning hos det aktuella företaget i Polen.

GFF lyfter bl.a. fram det anmärkningsvärda i att det ges direkta investeringsstöd till företag för att bygga upp ny kapacitet i Europa i en bransch som redan lider av överetablering. GFF ifrågasätter också det lämpliga i att stöd ges till en stor aktör inom branschen och efterlyser större transparens och öppenhet i samband med att regionalstöd betalas ut.

Bakom skrivelsen står även GS – Facket för skogs, trä- och grafisk bransch samt Grafisk Bransjeforening och Fellesforbundet i Norge, då investeringsstödet till det polska företaget även fick konsekvenser i Norge.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund, GFF, är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 500 medlemsföretag med totalt runt 14 600 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se