Grafiska Företagen

Grafiska Företagens Förbund anser att kommuner inte ska ta över återvinningsansvar

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 08:03 CET

I ett remissvar till Miljödepartementet motsätter sig Grafiska Företagens Förbund Avfallsutredningens huvudförslag och anser att kommunerna inte ska ta över återvinningsansvaret för insamling av förpacknings- och tidningsavfall från hushållen.

En sådan förändring av ansvaret i återvinningskedjan skulle inte ge de fördelar för miljö, hushåll och samhälle som är målet för utredningens förslag. En effektiv obruten kedja från insamling till återvinning slås sönder om förslaget genomförs. Det är viktigt att inte splittra ansvaret, ansvar och befogenheter hänger ihop, och det är Grafiska Företagens Förbunds uppfattning att samlings – och återvinningsansvar skall vara samlat även fortsättningsvis. Den som betalar d v s producenten ska också styra utformningen av systemet och därmed kostnader och kvalitet.

I övrigt anser Grafiska Företagens Förbund:

-  Att konsekvenserna av huvudförslaget är mycket bristfälligt belysta, både från miljö- och ekonomisk synpunkt, särskilt avseende kostnader för företag.

-  Att om huvudförslaget genomförs befarar vi att det kommer att medföra kostnadsökningar som företagen i den grafiska branschen får svårt att bära. Det vore ett hårt slag i ett redan ekonomiskt utsatt läge.

-  Att förorda alternativförslaget, d v s att existerande rollfördelning för insamling och återvinning kvarstår, men med tillägg av vissa nya moment för att förstärka ansvaret.

Remissvaret i sin helhet finns på www.grafiska.se

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund, GFF, är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 550 medlemsföretag med totalt runt 15 500 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se