Länsstyrelsen i Östergötlands län

Gran hotar riksintressant ek

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 09:50 CEST

Länsstyrelsen Östergötland överklagar miljödomstolens beslut att tillåta granplantering på värdefulla delar av eklandskapet söder om Linköping. Länsstyrelsen anser att granplantering är ett allvarligt hot mot det riksintresse som eklandskapet utgör. Eklandskapet är ett området av både natio*nellt och internationellt intresse som måste skyddas!

Det är elva hektar jordbruksmark nära Stafsätter söder om Linköping, som markägaren Robert Ekman vill sluta sköta och istället plantera med gran. Markerna ligger som vikar mellan värdefulla ekbackar. Länsstyrelsen anser att en plantering med gran på de öppna markerna innebär en påtaglig skada på riksintresset. I september 2005 beslutade man att förbjuda markägaren att plantera gran, men man gav klartecken till exempelvis lövplantering. Markägaren överklagade beslutet och fick rätt av Miljödomstolen. Domen innebär att länsstyrelsen inte skulle ha stöd av lagstiftningen att begränsa effekterna av negativa igenplanteringar i de mest värdefulla och riksintressanta områdena. Det finns nu risk för att domen får en prejudicerande effekt, som ytterligare skyndar på en utveckling i rakt motsatt riktning mot de nationella miljökvalitetsmålen.

- Vi gör detta av principiella skäl eftersom vi anser att de höga värdena i eklandskapet inte tål att styckas upp och skärmas av mer, säger landshövding Björn Eriksson. Det är märkligt att miljödomstolen gör en helt annan tolkning av lagen, därför måste detta prövas.

Länsstyrelsen Östergötland anser också i sitt överklagande att miljödomstolens dom innehåller felaktiga bedömningar. Det gäller vad man som myndighet har rätt att kräva för hänsyn vid nedläggning av jordbruksmark och skogsplantering.

* Granskog kommer inte bara att förmörka denna del av eklandskapet utan innebär också ett allvarligt hinder för spridningsmöjligheterna för hotade växter och djur i området, säger Claes Svedlindh, naturvårdschef på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland driver naturvård i aktiv dialog med markägare. Det innebär att man valt att inte tvinga fram naturreservat i eklandskapet, vilket Länsstyrelsen hoppas slippa även i framtiden. Istället har man börjat ett arbete med en landskapsstrategi där syftet är att - i samverkan med markägare och andra intressenter - ta ett helhetsgrepp om ekmiljöerna i länet. Arbetet kommer att omfatta ekvirkesproduktion och andra verksamheter som kan bidra till ett mer långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt nyttjande av eklandskapet.

- Östergötlands eklandskap är en riksklenod och vi måste nu tillsammans hjälpas åt att utveckla och bevara värdena. Fler granplanteringar och bristande skötsel riskerar att eklandskapet sakta tynar bort * tvärtemot ambitionerna i miljömålet "Ett rikt odlingslandskap" , säger landshövding Björn Eriksson.

Länsstyrelsen har kartlagt naturvärdena i Östergötlands eklandskap under mer än femton år och presenterar detta i en rapport senare i vår. Samtidigt hålls en stor internationella konferensen i Sverige om eklandsskapet. Östergötland är dessutom utsett som ett pilotlän i landet för att bevara och utveckla landskap och har valt eklandskap som arbetsfält. Tanken är att * med den stora kunskapen som grund och i samverkan med markägare och andra intressenter * satsa särskilt mycket i de trakter där resultaten får bäst effekt. Samtidigt vill man utveckla ett arbetssätt där naturvård och landsbygdsutveckling går hand i hand.

Mer information:
Naturvårdschef Claes Svedlindh 070 - 380 65 04
Landshövding Björn Eriksson 013 - 19 63 00


Marie-Louise Persson, webbredaktör
Länsstyrelsen i Östergötland, 581 86 Linköping
Tfn 013-19 65 09, 0703-83 65 09
www.e.lst.se