Skandia

Granskning av Embedded value

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 08:46 CEST

Efter årets bolagsstämma i april, tillsatte styrelsen i Skandia en oberoende utredning för att granska Skandias rapportering av och upplysning om Embedded value-metoden. Denna granskning är ännu ej avslutad.

Samtidigt, och som ett komplement till ovanstående, bad styrelsen Tillinghast-Towers Perrin (Tillinghast) att granska Skandias Embedded value-metodik, antaganden och beräkningar per den 30 juni 2003. Tillinghasts granskning visar att Embedded value-siffrorna rapporterade av Skandia är konservativa inom ett antal områden. Embedded value per den 30 juni 2003 hade varit 1,7 miljarder SEK högre än det rapporterade, om denna konservativa tillämpning eliminerats. Att dessutom anpassa diskonteringsräntan till nivåer som generellt används av andra bolag som rapporterar Embedded value, skulle medföra en ökning med ytterligare 0,6 miljarder SEK.

Enligt Skandias praxis kommer Embedded value-antaganden att anpassas vid årets slut, då styrelsen också kommer att överväga erforderliga justeringar med beaktande av Tillinghasts granskning.

Styrelsen står bakom Embedded value-metoden som en etablerad och kompletterande rapportering till aktieägarna. Styrelsen har samtidigt initierat ett antal steg för att uppnå en bättre balans mellan rapportering enligt årsredovisningslagen, rapportering av cash flow samt rapportering enligt Embedded value-metoden och styrelsen avser att ta ytterligare steg i samma riktning.

För närvarande utarbetar "the International Accounting Standards Board"(IASB) nya regler för redovisning och rapportering samtidigt som principer för Embedded value-rapportering fortsätter att ta form. Styrelsen följer noga denna utveckling och Skandia tar en aktiv roll i dessa processer.

En telefonkonferens med anledning av resultatet från granskningen kommer att hållas kl 15.00 onsdagen den 24 september 2003. För att deltaga, ring +44 (0)20 7162 0182 och begär Skandia telefonkonferens. Var vänlig ring in 10 minuter innan telefonkonferensens start och använd ett ostört rum. Telefonkonferensen kommer att inledas med en presentation med tillhörande OH-bilder. Bildpresentationen kommer att finnas tillgänglig på Skandias hemsida, www.skandia.com. Efter presentationen finns utrymme för frågor.

Det går också att ringa senare och lyssna på en bandad version fram till den 1 oktober 2003. För att lyssna på den bandade versionen, ring +44 (0)20 8288 4459 och ange kod 620 392. En bandad version, liksom en utökad bildpresentation, kommer att finnas tillgänglig på Internet, www.skandia.com/Investor relations/Rapporter och evenemang/Övriga evenemang.

Eventuella frågor:
Jan Erik Back, Chief Financial Officer, telefon 788 3720
Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643