Beroendeombudet

Granskning av missbruksområdet i Örebro kommun

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 13:25 CET

Beroendeombudet (BeOm) har genomfört en granskning av missbruksområdet i Örebro kommun, med fokus på missbrukarvården. Det är den första granskningen i sitt slag där en brukarstyrd organisation granskar en kommuns arbete med missbruksområdet utifrån ett helhetsperspektiv på politisk styrning och verksamheternas utförande.

Av vår granskning framgår att i Örebro kommuns arbete inom missbruksområdet finns två centrala delar, nämligen budgethushållning och satsning på förebyggande åtgärder.

Örebro kommun saknar ett strategiskt dokument som fokuserar hur Socialtjänstlagens skrivningar i den s k portalparagrafen ska omsättas i praktiken för de som utvecklat ett missbruk. Beroendeombudet (BeOm) riktar skarp kritik mot kommunen för denna brist.

Det finns också ett stort fokus på att åstadkomma en ”slimmad” budget, ”god ekonomisk hushållning”. Det framgår att missbruksområdet är utsatt för ekonomiska nedskärningar, och det gäller särskilt medel till vård av vuxna individer med ett missbruks- eller beroendeproblem. Kommunen har t ex i budgeten för 2011 jämfört med 2010 halverat budgetmedlen för behandlingshemsplaceringar för vuxna med beroendeproblem.

Örebro kommuns verksamhet inom missbrukarvården, Öppenvårdsgruppen, bedriver sitt arbete utifrån främst en metod kallad ”Motiverande samtal”. Det är en ifrågasatt metod som enligt två ledande forskningsinstitut på området saknar långvarig effekt på missbruk- och beroendeproblematik. Att kommunen lägger så stor vikt vid denna samtalsmetod finner vi anmärkningsvärt. För det ensidiga fokuset på öppenvård och för nedskärningarna inom området riktar BeOm även där skarp kritik mot Örebro kommun.

Andra allvarliga brister är att Örebro kommun inte mäter resultatet av de insatser som sker inom missbruks- och beroendeområdet. Inte heller gör Örebro kommun någon uppskattning av problemets omfattning, det leder till problem då insatser inte kan matchas mot behov när denna mätning saknas. BeOm riktar skarp kritik mot Örebro kommun för bristfällig uppföljning och bristfälligt utnyttjande av statistiska mått.

Magnus Callmyr, styrelsemedlem i BeOm och författare av rapporten, säger:

”Kritiken som vi riktar är allvarlig och omfattande. Jag tror att man kan sammanfatta den allvarligaste kritiken till att det handlar om att granskningen tydliggör det allra största problemet inom missbruksområdet. Det handlar således om samma problematik som regeringens särskilde utredare, Gerhard Larsson, har identifierat i Missbruksutredningen. Det framgår att missbrukarvården inte är något som är prioriterat av vare sig politiker eller andra beslutsfattare, och detta gäller även i Örebro kommun.

Den som har ett missbruks- och beroendeproblem är i ett synnerligen utsatt läge om man bor i Örebro kommun. De i Örebro som har anhöriga som har missbruks- eller beroendeproblem har all anledning att ställa tjänstemän och politiker till svars för hur missbruksområdet hanteras i kommunen.”

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Beroendeombudets hemsida.

För eventuella frågor om rapporten vänligen kontakta Magnus Callmyr, antingen via email info@beroendeombudet.se eller på 0733-247364.

Beroendeombudet är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med ett främsta syfte att arbeta för att människor med missbruk/beroende (alkohol, narkotika, spel) ska få ökade möjligheter och rättigheter till inkludering i det svenska samhället.

Beroendeombudet arbetar bl a för att den stigmatisering och diskriminering som individer med missbruk- och beroendeproblematik är utsatta för ska upphöra.

Ett annat verksamhetsområde är granskning och kontroll av verksamheter inom missbruks- och beroendeområdet.