Upplands Lokaltrafik

Granskning av UL:s interna arbete vid regionbussupphandlingen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 18:12 CEST

I slutet av augusti beslutade UL:s styrelse att det interna upphandlingsarbetet inom UL skulle granskas av extern part. Detta arbete är nu slutfört och vid ett extra sammanträde med UL:s styrelse 20 oktober lämnades slutrapporten angående Regionbussupphandlingen.

 Vid styrelsesammanträdet 11 oktober lämnades en delrapport av det revisionsföretag som anlitats för arbetet med granskning av UL:s interna arbete med regionbussupphandlingen. Vid ett extra sammanträde 20 oktober lämnades slutrapporten till styrelsen.

Med hänsyn till att rapporten innehåller detaljerade uppgifter om UL:s affärsverksamhet och känsliga uppgifter för enskilds hälsa och personliga förhållanden, har styrelsen beslutat att tills vidare sekretessbelägga rapporten i sin helhet. Det är dock styrelsens avsikt att så långt möjligt offentliggöra innehållet i rapporten så snart det bedöms kunna ske utan att allvarligt riskera skada nämnda intressen.

Vid sammanträdet 11 oktober lämnades den rapport som avser upphandlingen av de så kallade landsbygdspaketen. Denna handling är offentlig och har utlämnats på begäran.

Bakgrund

UL har genomfört två stora upphandlingar av busstrafik under våren. Den första omfattade busslinjer i glesbygd, landsbygdspaketen, och den andra de större stråken i länet, regionpaketet.

Upphandlingen av landsbygdspaketen genomfördes och avslutades tidigt våren 2010.

Den större upphandlingen av regionpaketet är för närvarande föremål för överklaganden och efter att UL konstaterat att fel begåtts, bland annat har sekretessbelagd information lämnats till minst en anbudsgivare, beslutade UL att avbryta upphandlingen.

I samband med beslutet att avbryta upphandlingen fattade UL:s styrelse beslut om att anlita extern part att genomföra en granskning av UL:s interna arbete i samband med de två bussupphandlingarna.

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av:

UL:s styrelseordförande Fredrik Ahlstedt, tel 0733-985 166
eller UL:s informationschef Sture Jonsson, tel 018-65 99 08 eller 070-212 03 85.

UL (Upplands Lokaltrafik) ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss och tåg. Totalt används ca 360 bussar och 10 tåg. UL ägs gemensamt av landstinget och kommunerna Uppsala län.