Upplands Lokaltrafik

Granskning av UL:s interna arbete vid upphandling

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 20:47 CEST

I slutet av augusti beslutade UL:s styrelse att det interna upphandlingsarbetet inom UL skulle granskas av extern part. Detta arbete är i slutskedet och vid UL:s styrelsemöte 11 oktober lämnades en delrapport av de konsulter som anlitats. 

Vid styrelsesammanträdet 11 oktober lämnades en delrapport av det revisionsföretag som anlitats för arbetet med granskning av UL:s interna arbete med regionbussupphandlingen. En slutrapport väntas vara klar inom kort.

När det gäller den upphandling av busstrafik som avser landsbygdspaketen lämnades redogörelse och slutrapport. Det konstateras att vissa formella krav på dokumentation inte helt uppfyllts och att UL:s policys, rutiner och riktlinjer för upphandlingar behöver ses över och uppdateras.

Båda granskningarna analyserar särskilt UL:s upphandlingsprocess i förhållande till lagstiftning, riktlinjer och rutiner.

Bakgrund

UL har genomfört två stora upphandlingar av busstrafik under våren. Den första omfattade busslinjer i glesbygd, landsbygdspaketen, och den andra de större stråken i länet, regionpaketet.

Upphandlingen av landsbygdspaketen genomfördes och avslutades tidigt våren 2010.

Den större upphandlingen av regionpaketet är för närvarande föremål för överklaganden och efter att UL konstaterat att fel begåtts, bland annat har sekretessbelagd information lämnats till minst en anbudsgivare, beslutade UL att avbryta upphandlingen.

I samband med beslutet att avbryta upphandlingen fattade UL:s styrelse beslut om att anlita extern part att genomföra en granskning av UL:s interna arbete i samband med de två bussupphandlingarna.

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av:

UL:s styrelseordförande Fredrik Ahlstedt, tel 0733-985 166
eller informationschef Sture Jonsson, tel 018-65 99 08 eller 070-212 03 85.

UL (Upplands Lokaltrafik) ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss och tåg, Upptåget. Totalt används ca 340 bussar och 10 tåg. UL ägs av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner.