The Real Stevia Company - GRANULAR AB

Granular AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Press Release   •   Sep 25, 2014 10:49 CEST

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ)

Aktieägarna i Granular AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 oktober 2014 klockan 15.00 på Restaurang Frankes Matbar, Malmskillnadsgatan 29 (T-bana Hötorget) i Stockholm. Kaffe serveras från och med kl. 14.30.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 oktober 2014,

dels anmäla sin avsikt att delta på den extra bolagsstämman senast onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 15.00, under adress Granular AB (publ), att: Tatiana Rojas, Drottninggatan 68, 111 21 Stockholm, eller per mobil 073 – 383 65 32 eller per telefon 070-442 22 90 eller via e-post till tatiana.rojas@realstevia.com.

Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämma. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 10 oktober 2014.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.realstevia.se. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget på adressen ovan före den extra bolagsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

1.  Öppnande av stämman.

2.  Val av ordförande vid stämman.

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.  Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.  Godkännande av dagordning.

7.  Beslut om riktad emission av aktier.

8.  Beslut om riktad emission av konvertibel.

9.  Beslut om riktad emission av konvertibler.

10.  Beslut om utgivande av teckningsoptioner.

11.  Beslut om utgivande av teckningsoptioner.

12.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner.

13.  Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av stämman fattade beslut.

14.  Avslutande av stämman.

...

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 – 11 samt handlingar enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 15 kap. 8-10 §§ aktiebolagslagen (ABL) kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress och webbplats, www.realstevia.se, senast två veckor före stämman. 

Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär detta och hålls även tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att på stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § punkt 1 ABL. 

Det antecknas att antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelse är 12 076 796.

Stockholm i september 2014

Granular AB (publ)

Styrelsen


Hela kallelsen i bifogad pdf.

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer  steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.