Miljöstyrningsrådet

Grön Upphandling kan hjälpa världens ledare att uppnå klimatmål

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 14:44 CEST

Idag möts EU:s miljöministrar bland fjälltopparna i Åre. Högst på agendan står klimatet. Att komma tillrätta med klimatproblemen och samtidigt stimulera en god ekonomisk utveckling är högst önskvärt och mycket aktuellt mot bakgrund av rådande ekonomiska kris. Därmed är temat för mötet - en ekoeffektiv ekonomi mitt i prick. Miljöanpassad Upphandling är ett synnerligen effektivt styrmedel som kan användas för att minska energianvändningen, stimulera teknikutveckling och därmed skapa nya gröna marknader som ger såväl nya jobb som ökad export och stärkt ekonomi.

Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till 500 miljarder kronor. I Europa handlar det om 15 000 miljarder kronor, eller närmare 16 % av BNP. Stora summor och stora volymer vilket innebär att styrmedel som miljökrav i offentlig upphandling har en stor potential att bidra till att miljömål uppnås. Att miljöanpassa den offentliga upphandlingen är ett bra sätt att minska miljö- och klimatpåverkan. Det är också en effektiv väg att sänka offentliga kostnader och att stimulera teknikutveckling. En miljöanpassad offentlig upphandling kan därmed stärka ekonomin också genom ökad export av nya, miljöanpassade produkter och produktionsmetoder.

Det svenska Miljömålsrådet har konstaterat att det kommer att bli svårt att uppnå huvudparten av de antagna miljökvalitetsmålen - bara 1 av de 16 tros kunna klaras. De har också pekat ut ökad användning av miljökrav i offentlig upphandling som en av de viktigaste pusselbitarna för att lyckas uppnå ett större flertal av miljömålen.

Miljöanpassad upphandling bidrar till en bättre miljö men också till sänkta kostnader. Enligt en studie från PriceWaterhouseCoopers genomförd på uppdrag av EU-kommissionen kan utsläppen av koldioxid minskas med 40 % om man konsekvent ställer miljökrav vid offentlig upphandling. Samma rapport visar att miljöanpassad upphandling också sänker de offentliga kostnaderna och därmed blir en ekonomiskt fördelaktig satsning samtidigt som det bidrar till lösningar av miljöproblem. Enligt ovan nämnda rapport har kostnaden för de offentliga myndigheterna i Sverige minskat med 1,24 % (ca 6 miljarder kronor) tack vare miljökrav vid upphandling. Eftersom det idag inte ställs krav på miljöanpassning och energieffektivitet i mer än knappt 50 % av de offentliga upphandlingar som görs finns det en långt större potential om miljökrav ställdes konsekvent. I ett europeiskt perspektiv är potentialen ännu större eftersom Sverige trots allt ligger långt fram vad gäller grön upphandling jämfört med många andra medlemsländer.

Väl formulerade och relevanta miljökrav i upphandling uppskattas även av leverantörer och anses vara en stark drivkraft till nya investeringar som möjliggör teknikutveckling. En undersökning bland svenska leverantörer till offentlig sektor som genomförts av Miljöstyrningsrådet visar att 9 av 10 leverantörer gärna ser fler relevanta och välformulerade miljökrav från den offentliga sektorn. Miljökrav bör ställas inom fler produktområden så att marknaden stimuleras till att få fram innovativa, miljöanpassade och energieffektiva lösningar som också kan exporteras för att erbjuda produkter med bättre miljöprestanda även i andra delar av världen.

Miljöstyrningsrådet tar fram miljökrav som kan användas vid offentlig upphandling. Dessutom erbjuder Miljöstyrningsrådet verktyg för att göra livscykelkostnadsanalyser (LCC) i samband med inköp. Inköpspriset utgör oftast endast en del av de totala kostnaderna som är förknippade med en produkt. Genom att anlägga ett längre perspektiv kan investeringar som ter sig kostsamma vid inköpsögonblicket, i längden löna sig bland annat genom låga drift- och underhållskostnader. Ökande priser på energi kan komma att förstärka denna effekt ytterligare. Genom användande av LCC-beräkningar stimuleras användandet av ny teknik och energieffektiva lösningar vilket är viktigt inte bara för att uppnå de klimatåtaganden man har inom Europa utan också för att använda skattemedel på bästa sätt och därmed spara pengar.

Miljömärkningssystem som det nordiska officiella miljömärket Svanen och EU-Blomman kan i offentlig upphandling fungera som underlag vid kravställande och som verifikat vid utvärdering av anbud, och är därmed en stor hjälp för leverantörer som vill visa att de lever upp till ställda miljökrav. Miljömärkningens kriterier, som finns för närmare ett 100-tal olika produktgrupper, utvisar de ur miljösynpunkt bästa produkterna och uppdateras och skärps regelbundet.

Duktiga upphandlare och inköpare kan med andra ord enkelt och mycket konkret bidra till att vi uppnår ett hållbart samhälle där miljöpåverkan från varor och tjänster minimeras samtidigt som den offentliga ekonomin stärks. Fortsatt och förstärkt politisk satsning på miljöanpassad offentlig upphandling och miljömärkning är en förutsättning för detta. Frågan till miljöministrarna i Åre är om viljan finns?

Sven-Olof Ryding, VD Miljöstyrningsrådet
Ragnar Unge, VD Miljömärkning Sverige AB