Europaparlamentet

Grönt ljus för transportpaket - busschaufförer kan köra 12 dagar på nytt - Passagerares rättigheter på båt och buss

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:19 CEST

Grönt ljus för transportpaket - busschaufförer kan köra 12 dagar på nytt

Färre tomma lastbilar på vägarna, återinförande av gamla viloregler för busschaufförer och krav för att motverka oseriösa aktörer bland transportföretag. Det är huvudingredienserna i det transportpaket, bestående av tre förordningar, som Europaparlamentet antog idag i en sista behandling.

Parlamentet har varit pådrivande när det gäller att öppna upp för fler cabotage­transporter, det vill säga godstransporter som utförs inom ett medlemsland av ett transportföretag som egentligen hör hemma i ett annat medlemsland. Syftet är att i möjligaste mån motverka att lastbilar rullar hem tomma när de har lämnat sina varor, dels av miljöhänsyn, dels med hänsyn till företagsamheten.

De nya reglerna tillåter tre cabotagetransporter inom sju dagar i samband med en internationell godstransport. Cabotagetransporterna kan utföras i de medlemsländer som ligger på vägen tillbaka, är begränsade till en per land och ska utföras inom tre dagar från det att lastbilen kört över gränsen till landet. De tillfälliga transporterna får inte utgöra en permanent eller fortlöpande verksamhet.

Den andra delen i transportpaketet handlar om viloregeln för busschaufförer. Enligt nuvarande regler måste busschaufförer som kör mellan olika länder vila var sjätte dag. Turistbussföretagen menar att de är tvungna att anställa två chaufförer för de flesta resor och att kostnaden drabbar resenärerna. Till följd av en överenskommelse med industrirepresentanter har ledamöterna i parlamentet gått med på att återinföra 12-dagarsregeln. Förutsatt att det handlar om en och samma resa kommer en busschaufför på nytt tillåtas arbeta tolv dagar från den 1 januari 2010.

Den tredje delen i paketet syftar till att harmonisera standarder för transportföretagen och uppmuntra till respekt för både arbetsrättsliga och administrativa regler. Medlemsländerna måste upprätta nationella, elektroniska register med information om företagets rättsliga status, etableringsställe, namn på de trafikansvariga eller en rättslig företrädares namn och eventuella allvarliga överträdelser.

Parlamentet har varit pådrivande när det gäller målet att kunna samköra medlemsländernas register senast i slutet av 2012. Enligt de nya reglerna måste ett transportföretag existera fysiskt i ett medlemsland, dvs ha ett kontor och kunna visa på var det parkerar fordon som inte används. Detta för att motverka så kallade brevlådeföretag som registrerar sig i ett land men till största del verkar i ett annat.

Föredragande: Mathieu GROSCH (EPP-ED, BE) och Silvia-Adriana ŢICĂU (PSE, RO)
Betänkande: A6-0215/2009, A6-0210/2009 och A6-0211/2009
Beslutsförfarande: Medbeslutande - 2:a behandlingen (***II)
Debatt: 22.4.2009
Omröstning: 23.4.2009

Passagerares rättigheter på båt och buss

Alla passagerare bör ha samma rättigheter om de reser med båt eller buss, menar parlamentet och stödjer två förordningar som sätter dessa rättigheter i fokus. Det gäller bland annat rättigheter för funktionshindrade, kompensation och hjälp vid förseningar, transportföretagens ansvar vid olycks- eller dödsfall och hantering av klagomål.

Passagerarrättigheterna för båt och buss har inspirerats av EU:s stadga för flygpassagerares rättigheter. Parlamentet ställer sig bakom kommissionens förslag i en första behandling. Betänkandet om rättigheter för busspassagerare fick stöd med 557 röster för, 30 emot och 23 nedlagda. Det andra betänkandet, som gäller båtpassagerares rättigheter, fick stöd med 587 röster för, 8 emot och 19 nedlagda.

Parlamentet anser att om en båtresa blir försenad en timme måste transportföretaget ersätta 25 procent av biljettpriset. Om förseningen är två timmar eller mer ska ersättningen uppgå till 50 procent av biljettpriset. När företaget misslyckas helt med att hitta eller informera om en alternativ transportmöjlighet har passageraren rätt att få tillbaka hela biljettpriset.

Om en bussresa blir mer än två timmar försenad vid avgång måste transportföretaget erbjuda ett alternativt färdsätt. Passageraren har rätt till halva biljettpriset i ersättning om hon eller han accepterar alternativet och full ersättning om han eller hon inte accepterar alternativet. Om företaget inte ens erbjuder ett alternativt färdsätt ska företaget ersätta biljettpriset samt betala ytterligare ersättning som motsvarar halva biljettpriset. När bussens ankomst är två timmar försenad har passageraren rätt till en ersättning av halva biljettpriset om förseningen beror på förarens försumlighet eller tekniskt fel.

Om bussföretaget kan visa på att det inte kunde påverka att resan försenades eller ställdes in slipper företaget att betala ersättning. Enligt ledamöterna är bussföretag ansvariga för överbokningar, inställda resor och försening av avgången med mer än två timmar.

Vid skada eller dödsfall till följd av en bussolycka måste transportföretaget, inom två veckor, betala ett belopp som står i proportion till skadan. Vid dödsfall får detta belopp inte understiga 21 000 euro, med reservation för olyckans omständigheter och företagets möjlighet att förebygga denna.

Passagerare med funktionshinder får inte nekas ombordstigning på båt eller buss utom i de fall då deras säkerhet skulle kunna äventyras. Kostnadsfri hjälp i hamnar måste erbjudas till funktionshindrade passagerare förutsatt att transportföretaget har informerats om detta behov. Parlamentet menar att företagen skriftligen ska bekräfta att hjälpen kommer att finnas på plats.

Parlamentet anser att stads- och förortstrafik samt regional trafik ska undantas från förordningen.

Föredragande: Michel TEYCHENNE (PSE,FR) och Gabriele ALBERTINI (EPP-ED, IT) Betänkande: A6-0209/2009 och A6-0250/2009
Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)
Debatt: 22.4.2009

Omröstning: 23.4.2009