Statistiska centralbyrån, SCB

Grönytor i och omkring tätorter - Stor variation i tillgång till grönområden

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 09:45 CET

Tillgången till grönområden ser mycket olika ut för olika tätorter. Andelarna av befolkningen som saknar grönområde inom 300 meter från bostaden varierar från 4 procent till 30 procent.

I Karlskrona saknar 30 procent av befolkningen tillgång till grönområde i närområdet. Därefter kommer Kalmar och Halmstad där 23 procent saknar tillgång till grönområde och i Örebro är det 22 procent. För Tumba, Skövde och Södertälje är det enbart 4 procent av tätortbefolkningen som i närområdet saknar tillgång till grönområde. Därefter kommer Visby (5 procent) och Upplands Väsby (6 procent). Se även diagram 1 och 2.

I storstäderna Stockholm och Malmö saknar 18 procent av de boende grönområden i närområdet. I faktiska tal motsvarar detta mer än 220 000 boende i Stockholm och för Malmö drygt 46 000 personer. För Göteborgs del är det 11 procent av tätortsbefolkningen som saknar tillgång till grönområde, vilket motsvarar något mindre än 57 000 personer.

För diagram, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284712.aspx

Grönområden inom tätort med omland
Beroende på tätort varierar andelen grönområde av landarealen stort - från 8 till 72 procent. Falun har högst andel grönområde tätt följt av Borås, Uddevalla och Skellefteå. Lund har lägst andel med 8 procent, Malmö har 16 procent och Helsingborg har 20 procent grönområden.

Andel hårdgjorda ytor i tätorter
Ett av Sveriges 16 miljömål är ”God bebyggd miljö”. I anslutning till detta skall det finnas program för hur andelen hårdgjord yta skall begränsas.
Andelen hårdgjord yta varierar mellan 19 och 44 procent. Högsta andelarna har Malmö (44 procent), Kalmar (43 procent). De lägsta andelarna har Lidingö (19 procent), Stockholm, Täby och Tumba (samtliga med 23 procent). Som hårdgjord yta räknas här bebyggd - och obebyggd mark utan någon vegetation samt väg och järnvägsområden.

Definitioner och förklaringar
Resultat finns för alla tätorter med mer än 30 000 invånare samt Visby. Det är sammanlagt 36 tätorter spridda över samtliga län.

Uppgifter om markanvändning/marktäcke baseras bl.a. på satellitbilder i kombination med registerdata om byggnader och befolkning och avser 2005. Grunddata om markanvändning/marktäcke har tagits fram i samarbete med Metria-Miljöanalys.

Grönyta: Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus, industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar.

Hårdgjord yta: Hit räknas byggnaders tak, parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar, cisterner och dylikt, allt inom tätort som inte betraktas som grönyta är i princip hårdgjord yta.

Grönområde: Grönytor som är obebyggda och ligger utanför andra byggnaders influensområde på 50 meter utgör beståndsdelarna för grönområden. Om området då har en areal om minst 1 hektar klassas det som grönområde. Betesmark kan räknas till grönområden men inte åkermark. Grönområden har beräknats för tätorter inklusive ett omland på tre kilometer.

Tätorters omland: Från varje tätort har en zon på tre kilometer beräknats ut från tätortsgräns.

Publikation
Läs mer i rapporten MI 12 SM 0902: Grönytor/grönområden i och omkring tätorter 2005

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten Miljöekonomi och naturresurser
Box 24 100
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 48

Förfrågningar
Stefan Svanström
Tfn 08-506 945 58
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Marianne Eriksson

Tfn 08-506 9473 64
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.