RESONANS MANAGEMENT - Friskvård med naturens under!

GRUPPHEALING PÅ DISTANS MED HEALER PÄR den 26 september / GROUP HEALING AT DISTANCE WITH HEALER PÄR

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2010 15:07 CEST

GRUPPHEALING PÅ DISTANS MED HEALER PÄR VARJE SÖNDAG M KL 21-22 där du befinner dig! Information in English at the bottom of this message!

HEALING SESSIONER HÖSTEN 2010: Augusti: 1/8, 8/8, 15/8, 22/8 och 29/8. September: 5/9, 12/9, 19/9 och 26/9. Oktober: 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 och 31/10. November: 7/11, 14/11, 21/11 och 28/11. December: 5/12, 12/12, 19/12 och 26/12.

HEALING SESSIONER VÅREN 2011: Januari: 2/1, 9/1, 16/1, 23/1 och 30/1. Februari: 6/2, 13/2, 20/2 och 27/2. Mars: 6/3, 13/3, 20/3 och 27/3. April: 3/4, 10/4, 17/4 och 24/4. Maj: 1/5, 8/5, 15/5, 22/5 och 29/5. Juni: 5/6, 12/6, 19/6 och 26/6.

ANMÄLAN: Anmälan måste göras genom att du mailar vilken session du vill delta i, samt fullständigt namn, födelse år-mån-dag och den adress du befinner dig på under sessionen till epost healing@resonans.org så erhåller du bekräftelse med övrig information. OBS! Vill du anmäla dig för fler sessioner på en och samma gång så går det också bra. Fullständig diskretion och tystnadsplikt gäller!

AVGIFT: Från och med uppstarten efter sommaren den 1 augusti tar vi en liten administrations avgift om SEK 20.- vid varje deltagande och session som du med din anmälan betalar in till vårt konto i SWEDBANK 8150-5 994 636 559-1 eller om du betalar från utlandet till IBAN SE87 8000 0815 0599 4636 5591 Swift/BIC SWEDSESS. Om du betalar från utlandet (även Norge, Finland eller Danmark) så tar ofta banken en extra avgift vid förmedlingen som kanske är mer än det enskilda beloppet för deltagande vid en session, då kan du istället välja att skicka aktuellt belopp i brev till vår adress som du erhåller med bekräftelsen för ditt deltagande. OBS! Vill du vara med vid 10 eller 20 healing sessioner i en följd så betalar du SEK 175.- (ord 200.-) resp 350.- (ord 400.-) till ovan konto och mailar dina uppgifter till healing@resonans.org

GRUPPHEALING på distans kan vara minst lika effektiv som vid en individuell och personlig session. Mycket ofta upplever mottagaren en stark medvetenhet om denna överföring av den helande energin som sker under själva sessionen. Men det kan även bli så att healingen tar ut sin fulla kraft först under din sömn när du är som mest mottaglig.

SOM DELTAGARE ges du möjligheten att påverka och förbättra din hälsa med hjälp av den helande energin som har sitt ursprung från skapelsens källa av villkorslös kärlek. Och den passar även utmärkt som ett komplement till den vanliga sjukvården och andra terapier för att läkningen ska påskyndas.

DEN HELANDE KRAFTEN som har sitt ursprung i energi frekvenser från villkorslös kärlek, kan hjälpa dig med dina besvär och dess bakomliggande orsaker. Det finns egentligen inte några begränsningar för vad den kan åstadkomma i ditt liv.

HEALINGEN går in och når till den djupaste vibrationen av individens fysiska och metafysiska nivåer. Men den arbetar även med de mest subtila av tankar, känslor och drömmar, samt för att skapa smartare lösningar, inspirera till nya idéer och fördjupa positiva upplevelser. Healingen kan alltså balansera allting, både fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt. Till en kärleksfull vibration som ger ett friskare och lyckligare liv mer mer ljus och harmoni.

Under sessionen med distans healingen behöver du inte göra någonting mer än att se till att få vara ostörd under ca en timme, sitta eller ligga bekvämt och slappna av på djupet.

Dessa sessioner med grupphealing på distans sker varje söndag under hösten 2010 och våren 2011 m kl 21-22 (svensk tid).

Varmt välkommen!

Ps. Är du intresserad av andlig healing och metafysik är du varmt välkommen att läsa mer på dessa webbsidor:

RESONANS http://resonans.org/
MAGIKERN http://healing-spirit.se/
MÅ BÄTTRE TILL KROPP & SJÄL http://healing-friskvard.com/
DISTANSHEALING http://distanshealing.info/
POSITIVA NYHETER http://positivt.info/

INFORMATION IN ENGLISH: GROUP HEALING AT DISTANCE WITH HEALER PÄR every Sunday at 21-22 (Swedish time) wherever you are in the world!

HEALING SESSIONS AUTUMN 2010: August: 1/8, 8/8, 15/8, 22/8 and 29/8. September: 5/9, 12/9, 19/9 and 26/9. October: 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 and 31/10. November: 7/11, 14/11, 21/11 and 28/11. December: 5/12, 12/12, 19/12 and 26/12.

HEALING SESSIONS SPRING 2011: January: 2/1, 9/1, 16/1, 23/1 and 30/1. February: 6/2, 13/2, 20/2 and 27/2. March: 6/3, 13/3, 20/3 and 27/3. April: 3/4, 10/4, 17/4 and 24/4. May: 1/5, 8/5, 15/5, 22/5 and 29/5. June: 5/6, 12/6, 19/6 and 26/6.

NOTIFICATION: Notification must be made by you in email which session you wish to attend, as well as full names, birth years, month, days and the address you are at the session to healing@resonans.org and you will receive confirmation with additional information.

NOTE: Would you like to sign up for more sessions at the same time so is that fine too. Full discretion and confidentiality applies!

FEE: As of August 1, 2010, we take a small administration fee of SEK 20 .- for each participant and session that you sign up for. With your registration you will pay into our account in SWEDBANK 8150-5 994636559-1 or if you pay from abroad IBAN SE87 8000 0815 0599 4636 5591 SWIFT / BIC SWEDSESS. If you pay from abroad (including Norway, Finland or Denmark) so often the bank an additional fee for services that are perhaps more than the amount of individual participation at a session, then you may instead choose to send the current amount of mail to our address that you receive with the confirmation of your participation.

NOTE: If you want to be with us for 10 or 20 healing sessions in a sequence, you pay SEK 175 .- or 350 .- to above account and email your details to healing@resonans.org

HEALING GROUP remotely can be just as effective as an individual and personal session. Very often the receiver is experiencing a strong sense of this transfer of healing energy that occurs during the session. But it can also be so that the healing takes his full power only during your sleep when you are most susceptible.

AS PARTICIPANT you are given the opportunity to influence and improve your health through the healing energy that originates from a source of creation of unconditional love. And it is also suitable as a complement to the usual care and other therapies for healing will be accelerated.

THE HEALING POWER that has its origin in the energy frequencies of unconditional love, can help you with your symptoms and its root causes. There are really no limits to what it can accomplish in your life.

THE HEALING POWER enters and reaches to the deepest vibrations of the individual physical and metaphysical levels. However, it also works with the most subtible of thoughts, feelings and dreams, and to create smarter solutions, inspire new ideas and deepen the positive experiences. This healing power can balance everything, both physically, mentally, emotionally and spiritually. To a loving vibration to give a healthier and happier life with more light and harmony. During the session with a distance healing session, you need do nothing more than to ensure that you get to be undisturbed for about an hour, sit or lie down comfortably and relax deeply.

Welcome in Love and Light!

Varmt välkommen till den positiva sidan av saken! Hela vår media värld drunknar i negativa nyhets flöden som skapar oro, rädslor och otrygghet hos människor. Det är sällan vi får chansen att läsa om något positivt i den meningen att det berör oss på ett lyckoskapande och glädjefyllt sätt. Om man ska tro på alla domedags profetior och negationer i media som serveras till oss varje dag, så skulle världen ha gått under flera gånger om. Men världen är inte på väg mot undergång och mörker utan i underbar och kärleksfull tillblivelse. Den kraftiga energi som ligger i ett sådant positivt bejakande integrerar mer kärlek och lycka i våra liv, det kan vi vara helt säkra på! Välkommen att besöka oss på POSITIVT INFO

Har du något positivt att berätta som du tror att dina medmänniskor och våra läsare gärna skulle vilja läsa? Någon speciell händelse du varit med om? Kanske en negativ upplevelse som du eller någon annan vänt till något positivt? Egentligen vad som helst bara det ger den som läser en positiv kraft och inspiration! Vill du att vi ska skriva om det är du varmt välkommen att höra av dig på mailen och berätta just din historia. Och det kan du göra helt anonymt om du vill!  Maila oss på positivanyheter@gmail.com