Sametinget - Sámediggi

Gruvplaner och nya järnvägar i renskötselområden oroar samer i Norge, Sverige och Finland

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 12:43 CEST

Det australiensiska prospekteringsföretaget Scandinavian Resources håller på med en förstudie om möjligheterna att bryta järnmalm i Lannavaara-området i norra Norrbotten. Området är inte naturskyddat och malmfyndigheterna har varit kända länge. För att kunna bryta malm, måste emellertid transportfrågan lösas. Tänkbara alternativ som företaget nu utreder inbegriper byggandet av en järnväg mellan Lannavaara och Svappavaara, eller järnväg från Lannavaara till Karesuando och en förlängning av järnvägsnätet från Kolari i Finland ända till Skibotn i Norge.

Detta har fått Samiskt Parlamentariskt Råd att reagera. Samiskt Parlamentarisk Råd (SPR) är de tre sametingens gemensamma parlamentariska samarbetsorgan i Finland, Norge och Sverige. SPR ser med oro på gruvplanerna och anläggandet av nya transportförbindelser eftersom detta kommer att få konsekvenser för samer, samisk kultur, biologisk mångfald och renskötsel i tre länder. SPR är väldigt oroade över att detta planeras utan att berörda sameting och renskötande samer ens blir hörda.

Sverige, Norge och Finland har ratificerat internationella konventioner som berör projekt som detta. Det gäller till exempel Espoo-konventionen, FN:s internationella konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context).  Parterna som ratificerat konventionen har förbundit sig att gemensamt eller enskilt genomföra nödvändiga och effektiva åtgärder för att förhindra, minska och bevaka miljökonsekvenser om det visar sig att planerade aktiviteter medför inverkan på miljön i ett gränsöverskridande sammanhang. Lannavaara-projektet kan komma sträcka sig över tre länder - Norge, Sverige och Finland. Därför måste enligt konventionens bestämmelser allmänheten i de områden som blir utsatta, även ges möjlighet att likvärdigt delta i arbetet med att bedöma vilka konsekvenser projektet kan få för miljön.

SPR framhåller att Finland, Sverige och Norge villkorslöst har skrivit under FN:s Urfolksdeklaration. Enligt artikel 29 har urfolken rätt att bevara och skydda miljön och produktionskapaciteten som deras landområden förfogar över. Enligt artikel 32 har urfolken rätt att fastställa och forma prioriteringar och strategier för att utveckla och nyttja egna landområden eller territorium och andra resurser. Staterna ska med goda avsikter konsultera och samarbeta med berörda urfolk genom deras representativa institutioner för att uppnå deras fria och informerade förhandssamtycke. Detta ska ske innan det ges tillstånd till projekt som har en inverkan på deras landområden eller territorium och andra resurser, i synnerhet vid utveckling, användning och exploatering av mineral-, vatten- eller andra resurser.

SPR påminner också om EU:s Europakonvention som anslutningsfördragen är en del av. I tilläggsprotokoll nr 3 i Finlands och Sveriges anslutningsföredrag till EU erkänns att Finland, Norge och Sverige har plikter gentemot samerna både i nationell och i internationell lagstiftning. Enligt protokollet ska Finland, Norge och Sverige säkerställa, skydda och utveckla samernas näringar, språk, kultur och levnadssätt, och se sammanhanget där den traditionella samiska kulturen och de samiska näringarna är beroende av naturnäringarna, som till exempel rennäringen i samiska områden. 

De tre sametingen kräver därför genom Samiskt Parlamentariskt Råd att:

  • villkoren i anslutningsfördragen till EU beaktas när gruvetablering och transportförbindelser planeras.
  • att Espoo-konventionens och Urfolksdeklarationens krav tillgodoses i planeringen av gruvverksamhet och transportförbindelser i Lannavaara. Till gruvverksamhet och kraven om transportförbindelser ska Sametingen i Sverige, Norge och Finland, berörda samebyar och berörda samer ha gett sitt informerade förhandssamtycke. 
  • att det i planeringen av gruvverksamhet och transportförbindelser läggs fram redogörelser och planer på samiska, och att det i samband med ärendets handläggning ordnas med tolkning på samiska.
  • att SPR bjuds in till styrgruppen för beredning och planering av järnvägsdrift, och den ska beaktas i alla faser av planeringen.
  • att renskötselns och fiskets företrädare beaktas i alla faser av planeringen.

För mer information:
Håkan Jonsson, ordförande för SPR, tillika styrelseordförande i Sametinget i Sverige
Tel. +46-70-322 83 01, 070-322 83 01
E-post: hakan.jonsson@sametinget.se


Samiskt Parlamentarisk Råd (SPR) är de tre sametingens gemensamma parlamentariska samarbetsorgan i Finland, Norge och Sverige. Rysslands sameföreningar är med i samarbetet med observatörsstatus.

Sametinget i Sverige är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.