Vänsterpartiet

Gudrun Schyman: Fördjupa kunskaperna om kvinnors ohälsa!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 14:46 CET

Gudrun Schyman interpellerar till arbetsmarknadsminister Hans Karlsson om
det nya särtryck som finns till årets budgetpropositon, med
titel "Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män".
Häftet ger en utförlig redovisning av bl a sysselsättning, inkomst och
utfallet av socialförsäkringarna uppdelat efter kön.

Gudrun Schyman säger i sin interpellation: I särtrycket står under
rubriken "Ohälsa" bl a

"Ohälsan har under de senaste åren kommit allt mer i fokus, inte minst på
grund av den kraftiga ökningen av antalet långtidssjukskrivna. Kvinnor
står för den största ökningen. Andelen kvinnor är högre än män i samtliga
livscykler. Ensamstående kvinnor är överrepresenterade bland de
sjukskrivna.

Det finns inget entydigt svar till varför kvinnor är sjukskrivna i högre
utsträckning än män. Inte heller går det att förklara varför kvinnors
sjukfrånvaro ökat mer än männens under de senaste åren.

Den ojämna fördelningen av betalt och obetalt arbete mellan kvinnor och
män, där kvinnor i större utsträckning har att kombinera betalt
förvärvsarbete med obetalt omsorgs- och hushållsarbete är en faktor som
lyfts fram. Ett allmänt högre tempo i samhället och förändringar i
arbetslivet, där neddragningar i den offentliga sektorn, särskilt inom
vård- och omsorgsområdet, med ökad stress som följd brukar framhållas som
bidragande orsaker.

Kunskapen om kvinnors högre sjukfrånvaro är begränsad och behöver
fördjupas."

Eftersom arbetsmarknadsministern har huvudansvaret för arbetet med
ohälsofrågorna ställer Gudrun Schyman några frågor till ministern:

Vilken hänsyn tar Hans Karlsson till kvinnors och mäns olika
livsförhållanden i arbetet med ohälsofrågor som pågår nu? Hur kommer Hans
Karlsson att verka för en fördjupning av kunskaperna om kvinnors högre
sjukfrånvaro och hur ska den kunskapen tas tillvara i de kommande
förslagen? frågar Gudrun Schyman.

Mer information: Gudrun Schyman, tel 070-343 95 92

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se