Guld Invest

Guld Invest: Kvartalsrapport Q1 2009

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:32 CEST

 

(Aktietorget: GULD)

Perioden januari-mars i sammandrag för koncernen
Siffror inom parentes avser kvartal 1 2008. Jämförelse siffror avser endast moderbolaget. Eftersom koncernförhållande uppstod först den 1 april 2008.

* Periodens intäkter uppgick till 22 827 154 (2 137 107) kronor.

* Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 20 045 612 (2 046 640) kronor.

* Resultat före skatt uppgick till 2 785 898 (133 024) kronor.

* Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 785 898 (95 778) kronor.

* Resultat per aktie uppgick för perioden till 0,03 (0,003) kronor per aktie.

* Antalet utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 80 000 000 (34 340 000) stycken.

Endast koncernens siffror redovisas då moderbolagets siffror ej anses väsentliga för bedömningen av koncernen.

Denna kvartalsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

VD har ordet
Dotterbolaget Victor Janson 1890 AB har under årets första kvartal ansökt om konkurs och fått konkursförvaltare Ulf Blomé utsedd. Efter många försök att rädda verksamheten ansåg styrelsen bolaget vara på obestånd och därav ansökta om konkurs. Konkursen innebar att moderbolaget fick ta resultateffekter i form av nedskrivning av aktier i dotterbolag samt nedskrivning av fordringar vilket påverkade bokslutet per 081231. Dotterbolaget Victor Jansson ingår därmed ej i den finansiella rapporteringen för koncernen under första kvartalet.

Under första kvartalet ingick vi även avtal med smyckesdesignern Etena vilket vi ser med tillförsikt fram emot. Första kollektionen som lanseras till hösten 2009 är redan i produktion. Kollektionen kommer att bestå av såväl herr som damsmycken. Samarbetet är ett första steg i att bygga starka varumärken inom koncernen.

Under kvartalet genomfördes en kvittningsemission om 1MSEK till kursen 18,13 öre per aktie. Vi är mycket nöjda med denna investering och ser fram emot att nyttja Aggregates kompetens inom mediarelationer.

Koncernens omsättning för årets första kvartal om 22,8MSEK översteg vår förväntan. Den ökade omsättningen förklaras dels av ökad försäljning av smycken och halvfabrikat men även till viss del av det ökade råvarupriset.
Kommunicerad målsättning om en omsättning på 75 MSEK för 2009 står fast. Andra kvartalets omsättning förväntas bli något lägre än det första då vi finner osäkerhet i rådande konjunkturklimat samt det lägre råvarupriset.. I samband med att guldpriset sjunkit med cirka 20 % under slutet av kvartal ett och inledningen av andra kvartalet spår företagsledningen en något minskad omsättning till följd av det fallande guldpriset.

Strategiskt ser vi att arbetet med kostnadseffektivisering som inleddes under 2008 börjar ge resultat. Slutligen är vi nöjda för att det hårda arbetet med kostnadsbesparingar och omstruktureringar har börjat ge resultat, men arbetet med att skapa ökade marginaler och kostnadseffektiviseringar fortgår.

Koncernförhållande
Guld Invest Norden AB koncernen består av följande helägda dotterbolag:

Nordiska Guldjuveler AB, GGP Guldfinans i Stockholm AB och Nordic Group Trading AB.

Verksamheten
Guld Invest Norden AB:s verksamhet är att förvärva, konsolidera, omstrukturera och utveckla dotterbolagen i koncernen och därav skapa synergieffekter och stordriftsfördelar.


Finansiering och likviditet
Verksamheten finansieras i huvudsak med eget kapital. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 8 599 255 kronor. De likvida medlen vid periodens utgång uppgick till 3 669 373 kronor.

Koncernen har per den 31/3 2009 en balansomslutning på 23 MSEK och en soliditet uppgående till cirka 53,3%. Vid bokslutet per 2008-12-31 uppgick soliditeten till 16,1%.

Organisation och personal
Koncernen har per den 31 mars 2009 7 anställda fördelat på 4 säljare, 2 administrativa och 1 VD. April 2008 förvärvades dotterbolagen Nordiska Guldjuveler AB och Victor Jansson 1890 AB och då uppgick personalstyrkan till 16 personer.

Kommande rapporter
28 augusti Delårsrapport
27 november Q3 rapport

Redovisningsprinciper
Guld Invest Norden AB upprättar kvartalsredogörelse i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Stockholm 21 april 2009


Thomas Jansson
VD

Johan Wrang
Ordförande

Niklas Sundberg

Andreas Ahl