Myndigheten för yrkeshögskolan

Guldsmedsutbildning riskerar bli av med sitt statsbidrag efter allvarlig kritik

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 08:10 CEST

Efter flera granskningar av yrkeshögskoleutbildningen till Guldsmed riskerar nu utbildningsanordnaren Falköpings kommun att bli av med sitt statsbidrag.

Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot guldsmedsutbildningen eftersom att utbildningsanordnaren ännu inte korrigerat alla de brister som framkommit vid tidigare granskningar. Utbildningsanordaren skulle åtgärda flera felaktigheter i utbildningen, men tre kritikpunkter kvarstår fortfarande:

• Värdegrund
Anordnaren har inte genomfört tillräckliga åtgärder för att förbättra bemötandet av studerande. De studerande upplever fortfarande att attityden från anordnaren är nedlåtande.

• Undervisande personal och handledare
Den planerade kompetensutvecklingen för de två huvudlärarna har till största delen skjutits upp.

• Lärande i arbete (LIA – praktikdelen av utbildningen)
Anordnaren har inte följt upp LIA-platserna på det sätt som beskrivs i utbildningsplanen.

– Att bedriva kvalificerad utbildning är ett ansvarsfullt arbete. Man kan göra fel, och då får man göra om och göra rätt. Utbildningsanordnaren har inte visat att man tagit myndighetens tidigare kritik på allvar – flera av problemen finns kvar. De studerande är förlorarna, säger Rafal Tomaszewski, enhetschef för tillsynsverksamheten på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Falköpings kommun ska senast den 17 maj 2016 redogöra för hur man har åtgärdat eller avser att åtgärda de kvarstående bristerna. Om redogörelsen inte kommer in inom utsatt tid eller om bristerna inte åtgärdats, kan myndigheten komma att besluta att statsbidraget helt eller delvis ska hållas inne (enligt 5 kap. 11 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan).

För mer information kontakta myndighetens tillsynschef Rafal Tomaszewski 010 209 01 46 eller pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73.

Myndighetens tillsynsuppdrag
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskoleutbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lag (2009:128) om yrkeshögskolan, förordning (2009:130) om yrkeshögskolan och fastställd utbildningsplan.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.