Utrikesdepartementet

Gunilla Carlsson åker till FN:s högnivåarbete i New York

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 16:02 CESTSverige arbetar aktivt för att FN:s millenniemål ska uppnås. Speciellt kommer biståndsminister Gunilla Carlsson vid FN:s högnivåmöte 20-22 september om millenniemålen i New York, att uppmärksamma bristerna för millenniemål 5 om mödrahälsa.

- Trots många framsteg i arbetet med att nå millenniemålen glöms ofta kvinnors situation bort. Vi får inte bortse från att kvinnor och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion är en grundläggande jämställdhetsfråga. Sveriges röst är för alla de kvinnor och flickor i utsatta miljöer som inte bara förvägras vård utan också sina möjligheter till inflytande, säger Gunilla Carlsson.

Biståndsminister Gunilla Carlsson leder den svenska delegation som deltar i FN:s högnivåmöte om millenniemålen i New York den 20-22 september. I delegationen ingår riksdagsledamöterna Kerstin Engle (S) och Fredrik Malm (FP), Svenska FN-förbundets generalssekreterare Linda Nordin Thorslund och LSU:s generalsekreterare Seher Yilmaz. RFSU:s generalssekreterare Åsa Regnér medverkar som sakkunnig.

Parallellt med arbetet i Generalförsamlingen börjar arbetet för högnivåpanelen för Global Hållbarhet, där FN:s generalsekreterare utsett Gunilla Carlsson att ingå. Högnivåpanelen har till uppgift är att utforma en ny vision för hållbar tillväxt och utveckling i världen och hitta mekanismer för att genomföra visionen med fokus på klimatfrågan.


Om millenniemålen
Millenniemålen utgörs av åtta mål som ska uppnås till 2015. De handlar om globala utvecklingsfrågor som fattigdomsminskning, utbildning, jämställdhet, barnadödlighet, mödrahälsa, hiv och aids samt hållbar utveckling. Högnivåmötet nu är en avstämning om vad världen hitintills har åstadkommit och vad som måste ske för att klara de åtta millenniemålen inom fem år.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97