Vänsterpartiet

Gunilla Wahlén: Alkohol, läkemedel och vatten är inga vanliga handelsvaror

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 16:42 CEST

- WTO:s och EU:s handelspolitik är inte utformade enligt ett rättighetsperspektiv eller från "de fattigas perspektiv". Dagens internationella handelsavtal återspeglar främst den utvecklade världens prioriteringar och är inriktade på ekonomisk tillväxt, sade Gunilla Wahlén (v) i dagens riksdagsdebatt om utrikeshandelspolitiken.

- Men huvuddelen av världens fattiga bor på landet och är beroende av det lokala jordbruket för att få mat för dagen. Majoriteten av de som brukar jorden, föder upp husdjur, säljer frukt och grönsaker är kvinnor. Det är deras enda inkomst för att försörja barnen, skaffa mediciner, söka hälso- och sjukvård. Småböndernas rättigheter att fritt använda delar av skörden till utsäde hotas genom att företag som tagit patent på växter kräver ersättning för nytt utsäde. Sverige bör verka för att WTO-avtalen uttryckligen slår fast att utvecklingsländerna får möjlighet att skydda sin inhemska produktion av baslivsmedel för att kunna garantera nationell livsmedelssäkerhet, sade Gunilla Wahlén.

- Det är ytterst oroande av tjänstehandelsavtalet gör en bred och tolkningsbar definition av begreppet tjänster, vilken gör att det kan bli nödvändigt att följa avtalets regler även när det gäller grundläggande tjänster som vattenförsörjning, sjukvård eller utbildning. Privatiserad vattenförsörjning har lett till stora problem i fattiga länder.

- När det gäller t ex alkohol lägger GATS ingen vikt vid folkhälsoaspekter utan betraktar alkohol som vilken vara som helst. Det är uppenbart att Sverige genom att förena sig med övriga EU-länder driver en principiellt och moraliskt oacceptabel politik. Regeringen försöker upprätthålla försvaret av de alkoholpolitiska restriktionerna inom Sverige, men kräver att sådana restriktioner ska tas bort i många andra länder. Samma situation råder för vattensektorn i de pågående GATS-förhandlingarna. Regeringen vill inte tillämpa marknadsprinciper inom vattendistributionen i Sverige - men ställer sig bakom EUs krav på liberalisering i 72 andra WTO-länder.

- Alkohol, läkemedel, vatten kan inte betraktas som vilka handelsvaror som helst. Ett sådant synsätt skulle få förödande hälsomässiga och sociala konsekvenser. Dessa tjänster hör därför inte hemma i multilateralt handelsavtal eftersom de är avgörande för att minimera barnadödlighet, utrota vissa sjukdomar och därmed minska fattigdom hos världens befokning, sade Gunilla Wahlén.
Mer information: Gunilla Wahlén, tel. 070-343 96 34
Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se