Gunnebo AB

GUNNEBO AB BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÈ

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:54 CEST

Utdelning
Vid ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2006 beslutades om utdelning till aktieägarna om kr 1:60 per aktie (föregående år 2:25 samt utdelning av samtliga aktier i Gunnebo Industrier).

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Roger Holtback, Mikael Jönsson, Martin Svalstedt, Bjarne Holmqvist och Lena Olving, samt nyvaldes Björn Eriksson och Bo Dankis.

Bolagsstämman utsåg Roger Holtback till styrelsens ordförande.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Valberedningen skall bl.a. lämna förslag till styrelse och styrelsearvode till den ordinarie bolagsstämman år 2007.

Revisorer
Till revisorer till och med ordinarie bolagsstämma 2008 har tidigare utsetts PricewaterhouseCoopers AB.

Beslut om bemyndigande
Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 6 000 000 kronor genom nyemission av sammanlagt höst 1 200 000 aktier att kunna användas i samband med företagsförvärv.

Kommentarer från VDs bolagsstämmotal
Göran Gezelius, Gunnebos VD och koncernchef inledde sitt första stämmoavtal med att ge en presentation över utvecklingen i Gunnebo under
2005 och det under året avslutade strukturprogrammet vad avser tillverkningen. Han kommenterade därefter det omfattande integrationsarbete som påbörjades under 2005 och som ledde fram till att en helt ny och kundorienterad organisation kunde sjösättas per den 1 januari 2006. Integrationsprojektet "Gunnebo One Company" syftar till att reducera dagens cirka 90 bolag till cirka 50 och att integrera Gunnebos verksamhet i ett bolag per land eller geografiskt område.
Huvudsyftet med Gunnebo One Company är primärt att öka den organiska tillväxten och därmed förbättra lönsamheten.

Avslutningsvis redovisade Göan Gezelius de finansiella mål som uppnåtts under 2005 och de mål som beräknas kunna uppnås 2007 - eller med årstakt under 2007.

Göteborg den 30 mars 2006

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Gezelius, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83
68 00, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03,
mobil: 0705-83 68 03, eller e-post janerik.dimming@gunnebo.com

www.gunnebo.com


Gunnebo security group has an annual turnover of MEUR 700 and 6 700 employees. We are suppliers of integrated security solutions for bank, retail and sites in need of high security protection. Our experience and presence makes your world safer.