Gunnebo AB

Gunnebo bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 10:01 CET

Koncernchefens kommentarer till helåret 2010

"2010 har varit ett händelserikt år i Gunnebo. Orderingången för affärsenhet Bank visade god tillväxt, organiskt ökade den med 11 procent. Detaljhandel och Säker Förvaring redovisade organiska förbättringar i orderingången om 8 respektive 7 procent, medan orderingången för kvarvarande verksamheter inom Områdesskydd minskade organiskt med 4 procent”, säger Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall.

”Vi har haft ett fortsatt fokus på Get It Right-programmet under hela året och implementerat en ny strategi, minskat Koncernens fasta kostnader, förbättrat marginalerna samt genomfört åtgärder som stärkt kassaflödet och därigenom förbättrat Koncernens finansiella ställning. ”

”Som ett led i den nya strategin har vi under året bland annat genomfört en organisationsförändring, vilket också innebär att Koncernen från första kvartalet 2011 kommer att redovisa resultatet i de fyra affärsenheterna Bank Security & Cash Handling, Entrance Control, Secure Storage och Services. Det är också mot bakgrund av den nya strategin som vi etablerat verksamhet för såväl försäljning som inköp och produktion i Kina, förvärvat APIs division Security Products i Australien vilket dubblat vår omsättning på denna marknad samt avyttrat Troax.”

”Sammantaget innebär alla de aktiviteter som genomförts under 2010 att Gunnebo nu finansiellt står starkare än på mycket länge med en soliditet på 43 procent (33) och en nettolåneskuld som vid periodens utgång uppgick till 261 Mkr (803) exklusive pensionsförpliktelser. Rörelseresultatet inklusive avyttrad verksamhet, justerat för kostnader av engångskaraktär, förbättrades med 57 procent till 337 Mkr (214) och rörelsemarginalen till 5,3 procent (3,2). Sist men inte minst vill jag lyfta fram Koncernens nettoresultat på 178 Mkr (-205) som mycket väl speglar vår underliggande intjäningsförmåga och motsvarar ett resultat per aktie på 2,35 kr (-3,40)”.


Den under kvartalet avyttrade verksamheten Troax redovisas i denna rapport i enlighet med IFRS 5 separat som verksamhet under avyttring om inget annat anges.


Fjärde kvartalet 2010

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter minskade organiskt med 3 procent och uppgick till 1 360 Mkr (1 506)
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade organiskt med 2 procent och uppgick till 1 625 Mkr (1 696)
 • Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter till 137 Mkr (107) och rörelsemarginalen till 8,4 procent (6,3)
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ökade till 46 Mkr (-145) och rörelsemarginalen till 2,8 procent (-8,5)
 • Periodens resultat uppgick till 146 Mkr (-162)
 • Resultatet per aktie blev 1,90 kronor (-2,65)

Helåret 2010

 • Soliditeten förbättrades kraftigt och uppgick till 43 procent (33)
 • Nettolåneskulden exklusive pensionsförpliktelser minskade med 542 Mkr och uppgick till 261 Mkr (803)
 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade organiskt med 4 procent och
  uppgick till 5 996 Mkr (6 092)
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter var organiskt oförändrad och
  uppgick till 5 938 (6 278)
 • Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för kvarvarande
  verksamheter till 292 Mkr (192) och rörelsemarginalen till 4,9 procent (3,1)
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ökade till 150 Mkr (-107) och rörelsemarginalen till 2,5 procent (-1,7)
 • Periodens resultat uppgick till 178 Mkr (-205)
 • Resultatet per aktie blev 2,35 kronor (-3,40)
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 0,50 kr per aktie

Delårsrapporten presenteras av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall och CFO Fredrik Östman på en telefonkonferens klockan 10.00 den 9 februari. För att delta i telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk. Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=720511&Conf=176727

Presentationsmaterial till konferensen finns tillgängligt för nedladdning på www.gunnebo.com en timme innan konferensen startar.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Fredrik Östman, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Karin Wallström, Communication & IR Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2011 kl. 08.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 000 miljoner kronor och 5 700 anställda.
Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till banker, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.