Gunnebo AB

Gunnebo Industrier AB Årsstämmokommuniké

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:59 CEST

Vid ordinarie årsstämma i Gunnebo Industrier AB den 27 april 2006 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 3,50 SEK per aktie, totalt cirka 30,7 MSEK. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 3 maj 2006. Utbetalning av utdelning beräknas ske genom VPC den 8 maj 2006.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Bjarne Holmqvist, Mikael Jönsson, Sten Langenius, Malin Alfredsson, Carl-Gösta Ekström och Göran Danielsson. Årsstämman valde Bjarne Holmqvist till styrelsens ordförande.

Arvodet till styrelsen fastställdes att vara oförändrat enligt valberedningens förslag, 750.000 SEK, varav 250.000 SEK är till styrelsens ordförande. Därutöver 100.000 SEK till utskottsarbete att fördelas av styrelsen.

Årsstämman beslutade att valberedningen skall bestå av representanter för de tre största ägarna per den 30 september 2006. Fram tills detta datum kvarstår valberedningen i sin nuvarande sammansättning. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen skall bland annat lämna förslag till styrelse och styrelsearvode till den ordinarie årsstämman år 2007.

Stämman antog också styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen. Ändringarna innebär huvudsakligen att bolagsordningen anpassats till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006, samt att vissa överflödiga bestämmelser borttagits.

Till revisorer har sedan tidigare PricewaterhouseCoopers AB utsetts till och med ordinarie årsstämma 2008.

Kommentarer från VD och koncernchefens stämmotal:

Christer Lenner, Gunnebo Industriers VD och Koncernchef, inledde sitt stämmotal med att berätta om entusiasmen, de stora förväntningar och förmånen han kände i samband med processen att ta koncernen tillbaka till Stockholmsbörsen som ett eget noterat bolag.

Därefter kommenterade han Gunnebo Industriers mycket starka fjolår med kraftigt förbättrade resultat såsom organisk tillväxt på 12% jämfört med branschgenomsnittet på 2-3%, orderingångs- och faktureringsökningar på drygt 20%, rörelseresultat- och vinst per aktie ökningar på cirka 50%. Han nämnde även de olika marknadernas tillväxt där den nordamerikanska marknaden haft den starkaste tillväxtökningen med 33%. Christer Lenner poängterade också de anställdas goda insatser under året.

De finansiella målen för 2006 har reviderats, berättade Christer Lenner, då målet för rörelsemarginalen höjts från 8% till 10% i enlighet med ett styrelsebeslut. Lenner kommenterade därefter delårsrapporten för första kvartalet 2006 där resultaten fortsatt på den inslagna vägen från 2005 med till exempel en faktureringsökning på 30%, och en rörelseresultatsökning på 74% jämfört med motsvarande period förra året. I samband med detta berättade han om koncernens olika affärsområden och om det nystartade bolaget i Rumänien med fokus på Sydösteuropa.

Avslutningsvis berättade Christer Lenner om utsikterna för 2006, där bedömningen är att resultatet blir betydligt bättre än 2005 och att företagets utsikter anses vara goda med en fortsatt positiv utveckling. Slutligen nämnde Christer Lenner, bland annat, att strategiska förvärv kommer att prioriteras och att Gunnebo Industrier är väl rustat för tillväxt.


Gunnebo den 27 april 2006.

Gunnebo Industrier AB (publ)
Information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Lenner, VD och Koncernchef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 111, mobil 0705-91 03 05
Per Olin, Ekonomi- och Finansdirektör, Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 270, mobil 0705-75 05 37
Johan Holmqvist, Informationschef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 310, mobil 0703-38 93 10, eller e-post johan.holmqvist@gunneboindustries.com