LO

Gymnasieskolans yrkesprogram är inte dimensionerade efter behoven på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 08:37 CEST

Det är för få ungdomar söker till de yrkesförberedande programmen. På dessa
program är det dessutom många som lämnar skolan utan godkända betyg

Ungdomar som väljer yrkesförberedande program är i väldigt stor utsträckning inriktade på att få ett jobb i linje med sin utbildning.

Samstämmigheten är dock liten mellan dimensionering av program och den arbetsmarknad som programmen riktar sig mot.

Det är några av slutsatserna som dras av rapporten ”Gymnasieskolans omvårdnads-
barn- och fritids- samt naturbruksprogram”.

Alla LO-förbund betonar vikten av att de yrkesförberedande programmen ska vara treåriga. Förutom krav på generella baskunskaper i arbetslivet behövs kärnämnen som ett led i skolans medborgerliga uppdrag. Förbunden har uppfattningen att kärnämnena i mycket större omfattning måste integreras i karaktärsämnena och få betydelse som tillämpad kunskap i sitt yrkesförberedande sammanhang.

-Programmen är inte dimensionerade utifrån de behov som finns på arbetsmarknaden. Speciellt gäller det omvårdnadsprogrammet som är för litet i förhållande till den ökade efterfrågan från till exempel äldreomsorgen.

Ett led i att höja kvalitén och därmed statusen på omvårdnadsprogrammet är att utveckla regional samverkan mellan kommuner kring gymnasieskolans yrkesförberedande program, säger Ulla Lindqvist, LOs andre vice ordförande.

Omvårdnadsprogrammet har visat en svagt vikande tendens mellan 1999 och 2004. Barn- och fritidsprogrammet har minskat men visar en svagt ökande trend och är det största av de tre programmen. Det är också det program som visar lägst andel av förstahandssökande av de tre programmen.

För båda programmen gäller att med dagens utbildningsmönster kommer en bristsituation att uppstå och tillgången på personer med omvårdnadsutbildning kommer att minska med 40 procent till år 2020. För naturbruksprogrammet är det viss brist på jord- och skogsbruksutbildade, maskinförare samt häst- och djurskötare.

Utmaningen är då att kunna intressera fler elever för att öka volymerna till en nivå som bättre motsvarar de kommande behoven.


Med hälsning

Ann Larsson
Pressekreterare, LO
105 53 STOCKHOLM
Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08