Skolverket

​Gymnasieskolor behöver förbättra elevernas arbetsplatsförlagda lärande

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2016 09:00 CEST

En majoritet av lärarna på gymnasieskolans yrkesprogram anser att eleverna får arbetsplatsförlagt lärande, apl, på relevanta arbetsplatser. Men det finns också flera brister. Alla elever får inte så mycket apl som de har rätt till och handledningen behöver förbättras. Hälften av yrkeslärarna anser att de har för lite tid till apl-arbetet och var fjärde lärare tycker att de har för stort ansvar för att ordna apl-platser åt eleverna. Det visar en ny rapport från Skolverket.

– Kommuner, fristående skolor och rektorer behöver ta sitt ansvar för att förbättra skolornas arbete med apl. Att eleverna får en bra utbildning ute på arbetsplatserna är avgörande för att de ska bli anställningsbara och attraktiva på arbetsmarknaden säger Christina Grönvik, undervisningsråd på Skolverket.

Svårt att få tag på apl-platser

Fyra av tio yrkeslärare i Sverige uppger att det finns färre ändamålsenliga apl-platser än det behövs och alla elever får heller inte apl i den utsträckning de har rätt till. Enligt yrkesprogrammens rektorer fick fyra procent av alla avgångselever våren 2014 för lite apl under sin utbildning. På ett av programmen - el- och energiprogrammet – fick mer än var tionde elev för lite apl. Samtidigt anger ungefär hälften av alla kommuner och fristående skolor att de inte anpassar sin antagning av elever till yrkesprogrammen utifrån tillgången på apl-platser.

Bristande underlag vid betygsättning

Lärarnas uppföljning av pågående apl-perioder ger dem inte alltid ett tillräckligt underlag för att kunna sätta välgrundade betyg i de kurser som har omfattat apl. Nio av tio lärare följer upp elevernas apl men bara var femte av dessa lärare anser att uppföljningen alltid ger ett tillräckligt underlag för betygsättning.

Handledningen behöver förbättras

När elever är på apl ska de ha en handledare på arbetsplatsen. Färre än fyra av tio yrkeslärare bedömer att elevernas handledare i hög utsträckning har god förmåga att handleda elever.

– Med tanke på handledarens viktiga roll för kvaliteten i apl är det därför bra om så många handledare som möjligt genomför handledarutbildning. Det är också något som Skolverket erbjuder, säger Christina Grönvik.

Mer om apl

Arbetsplatsförlagt lärande, apl, finns bland annat inom gymnasieskolans tolv yrkesprogram. Apl innebär att eleverna ska genomföra minst 15 veckor av utbildningen på en eller flera arbetsplatser och mer än halva utbildningen om de är lärlingar. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Kontaktuppgifter

För frågor om apl kontakta Christina Grönvik, undervisningsråd 08-527 336 68

För frågor om rapporten kontakta Christofer Lundin, undervisningsråd 08-527 335 16

Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.