Statistiska centralbyrån, SCB

Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2005/06: Högskolan lockar kvinnor mest

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 09:39 CEST

Sex av tio elever i gymnasieskolans avgångsklasser läsåret 2005/06 planerar att börja läsa på högskolan inom tre år. Andelen är högre bland kvinnor, 71%, jämfört med männens 48%. Detta visar enkätstudien "Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2005/06".

Intresset för högskolestudier är störst bland eleverna på naturvetenskapsprogrammet. Inom denna grupp planerar 89 procent att börja läsa på högskolan inom de närmaste tre åren.

Litet intresse för lärarutbildning
Endast sex procent av eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser läsåret 2005/06 som planerar att börja studera på högskolan tänker läsa på en lärarutbildning. Det låga intresset återfinns bland båda könen. Åtta procent av kvinnorna och fyra procent av männen tänker läsa på en lärarutbildning.


Göteborgs och Lunds universitet populärast
För nionde året i rad är Göteborgs och Lunds universitet de populäraste lärosätena för högskolestudier bland eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser. Av de elever som planerar att börja läsa på högskolan är det tio procent som uppger att de vill studera vid Göteborgs eller Lunds universitet. Därefter följer Uppsala universitet, Stockholms universitet och Chalmers tekniska högskola.


Blir studieplanerna verklighet?
Registerstatistik visar att bland dem som avslutade gymnasieskolan läsåret 2001/02 övergick 50 procent av kvinnorna och 39 procent av männen till högskolan inom en period av tre år.


Uppsala län har högst övergång
Högst andel som fortsätter till högskolan inom tre år efter gymnasieskolan, 54 procent, har avgångna från Uppsala län. Därefter följer avgångna från Stockholms län med 50 procent. Avgångna från Gotlands län och Jämtlands län har lägst övergång med 34 respektive 32 procent.


Kvinnor har en högre övergång inom tre år än män i samtliga län. Störst skillnad mellan kvinnor och män finns i Örebro län, där skiljer det 16 procentenheter. Lägst skillnad finns i Hallands län, där skiljer det sju procentenheter mellan kvinnors och mäns övergång.


Andel som övergår till högskolan inom tre år för avgångna från gymnasieskolan läsåret 2001/02 uppdelat på län och i riket totalt. Procent

Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____164068.asp

Definitioner och förklaringar

Gymnasieungdomars studieintresse är en urvalsundersökning som genomförs vartannat år. Statistiken samlas in under oktober–december via postenkäter från elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Urvals¬storleken i 2005 års undersökning var 8 160. Svarsfrekvensen var 71 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB: s webbplats

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Producent
SCB, Enheten för utbildning och arbetsmarknadsstatistik
70189 Örebro
Förfrågningar
Daniel Samuelsson
Tfn 019-176517
E-post daniel.samuelsson@scb.se
Anna Bengtsson
Tfn 019-176208
E-post anna.bengtsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.