Statistiska centralbyrån, SCB

Gymnasieungdomars studieintresse: Studieintresset störst i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2012 09:51 CEST

Sex av tio elever i gymnasieskolans avgångsklasser läsåret 2011/12 planerar att börja på en högskoleutbildning inom tre år. I Stockholms län är studieintresset störst både bland kvinnor och män. Där planerar 72 procent av kvinnorna och 65 procent av männen att studera vidare.

I Jämtlands län är studieintresset lägst och här planerar ungefär hälften av kvinnorna och drygt en tredjedel av männen att studera vidare inom tre år. Andelen som vill läsa vidare är totalt sett högre bland kvinnorna, 65 procent, jämfört med männens, 49 procent.

Planer på att börja läsa på högskolan inom de närmaste tre åren

Elever i gymnasieskolans årskurs 3 läsåret 2011/12 efter län och kön. Procent

De som inte vill studera vidare inom tre år vill arbeta istället

Att eleverna vill arbeta och/eller att de är skoltrötta är de vanligaste anledningarna till att elever inte vill studera vidare inom tre år efter gymnasiet.

Bland de som inte planerar att studera vidare inom de tre närmaste åren efter gymnasiet vill ändå 27 procent av kvinnorna och 12 procent av männen studera på universitet/högskola senare.

En något större andel män än kvinnor anser att det inte lönar sig ekonomiskt att studera och vill därför inte studera vidare inom tre år.

Anledning till att inte studera vidare på universitet/högskola inom de tre närmaste åren

Elever i gymnasieskolans årskurs 3 läsåret 2011/12. Fördelning på kön. Procent 

I enkäten var det möjligt för eleverna att svara flera svarsalternativ och därför summerar inte andelarna i diagrammet till 100 procent.

Lunds och Göteborgs universitet populärast

Lunds och Göteborgs universitet är enligt resultaten i enkätundersökningen de populäraste lärosätena för högskolestudier bland elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Göteborgs universitet är populärast bland kvinnorna och Lunds universitet bland männen. Även Stockholms universitet, Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan är populära.

Kvaliteten på utbildningen är den främsta anledningen till varför eleverna vill studera vid ett särskilt lärosäte. Att skolan ligger nära bostaden och har ett gott rykte spelar också in i valet.

Tre fjärdedelar av eleverna tycker dock att det är viktigare att komma in på en viss utbildning än att läsa vid ett visst lärosäte. Andelen är något högre bland kvinnor än män.

Kvinnor väljer samhällsvetenskap och män teknik

Samhällsvetenskapliga, vårdinriktade och konstnärliga utbildningar är de populäraste utbildningsinriktningarna bland kvinnor. Bland männen är teknik, ekonomi, naturvetenskap och datateknik populärast.

Teknik som är det populäraste ämnet bland männen är också det ämne där skillnaden mellan kvinnor och män är störst. Ungefär 3 procent av kvinnorna och 17 procent av männen vill studera teknik i första hand.

Vårdinriktad utbildning är också ett ämnesområde där det finns skillnad mellan kvinnor och män. 12 procent av kvinnorna och 3 procent av männen har vårdinriktad utbildning som förstahandsval.

Fyra av fem är mycket eller ganska säkra på inom vilket ämnesområde de vill studera i första hand. Andelen är ungefär lika stor bland kvinnor och män.

Planer på studier i första hand. Elever i gymnasieskolans årskurs 3 läsåret 2011/12

Elever i gymnasieskolans årskurs 3 läsåret 2011/12. Fördelning på ämnesområde och kön. Procent

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en Temarapport.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram m.m.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

Förfrågningar

Therese Karlsson
Tfn 019-17 66 21
E-post fornamn.efternamn@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.