H&M Hennes & Mauritz AB

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2011 09:36 CET

2009-12-01 -- 2010-11-30

HELÅR

 • H&M-koncernens omsättning exklusive moms ökade med 15 procent i lokala valutor. 
  Efter omräkning till SEK blev ökningen 7 procent och omsättningen uppgick till MSEK 108 483 (101 393).
 • Stark försäljningsökning med 5 procent i jämförbara enheter i lokala valutor.
 • Bruttoresultatet blev MSEK 68 269 (62 474), vilket motsvarar en bruttomarginal om 62,9 procent (61,6).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 25 008 (22 103), en ökning med 13 procent.
  Koncernens resultat efter skatt blev MSEK 18 681 (16 384), motsvarande SEK 11:29 (9:90) per aktie.

FJÄRDE KVARTALET

 • H&M-koncernens omsättning exklusive moms ökade med 15 procent i lokala valutor. 
  Efter omräkning till SEK blev ökningen 6 procent och omsättningen uppgick till MSEK 29 711 (28 011). 
  I jämförbara enheter ökade försäljningen med 7 procent i lokala valutor.
 • Bruttoresultatet blev MSEK 18 792 (18 581), vilket motsvarar en bruttomarginal om 63,2 procent (66,3).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 7 178 (7 992), en minskning med 10 procent. 
  Justerat för valutaomräkningseffekter hade resultatet efter finansiella poster varit i linje med föregående år.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 5 487 (6 154), motsvarande SEK 3:32 (3:72) per aktie.
 • Mycket bra start för H&M i Turkiet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 9:50 (8:00) per aktie för räkenskapsåret 2009/2010.
 • Försäljningen i december 2010 ökade med 8 procent i lokala valutor jämfört med samma månad föregående år.
 • Försäljningen under perioden 1-25 januari 2011 ökade med 9 procent i lokala valutor jämfört med samma period föregående år.
 • För räkenskapsåret 2010/2011 planerar H&M ett nettotillskott om cirka 250 butiker.
 • Satsningarna på distanshandeln, där bolaget ser en stor framtida potential, fortsätter:
  - ny H&M Shop Online lanseras i början av 2011
  - internetförsäljning i USA planeras till årsskiftet 2011/2012.


Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

”2010 var ett mycket bra år för H&M med en försäljning som ökade med 15 procent. Resultatet efter finansiella poster ökade till 25 miljarder kronor. Under året har vi förbättrat vår marknadsposition ytterligare med ett stärkt kunderbjudande som ger kunderna ännu mer mode och kvalitet för pengarna. Konjunkturen har varit bättre än under 2009, men det har varit fortsatt osäkert och tufft i många länder.

Under fjärde kvartalet ökade försäljningen med tillfredsställande 15 procent. Rörelsemarginalen om cirka 24 procent är fortsatt på en hög nivå. Bortser vi från valutaomräkningseffekter var resultatet efter finansiella poster i linje med föregående år.

Under 2011 planerar vi att öppna cirka 250 butiker netto på nya och befintliga marknader. Vi öppnar fem nya marknader, samtidigt som vi växer inom distanshandeln. I början av 2011 lanseras vår nya H&M Shop Online på våra distanshandelsmarknader med bättre kundupplevelse och funktionalitet. Vid årsskiftet planerar vi att starta onlineförsäljning i USA, som är världens största distanshandelsmarknad.

Externa faktorer i produktionsvärlden förändras. Råvarupriser har ökat, exempelvis har bomullspriserna nästan fördubblats under året. H&M måste naturligtvis anpassa sig till förändrade förutsättningar men alltid på ett sätt som överensstämmer med vår affärsidé - att ge kunderna mode och kvalitet till bästa pris – och därmed öka möjligheterna till att fortsatt ta marknadsandelar.

Vi ser optimistiskt på framtiden och vi planerar för en ökad försäljning i jämförbara enheter för 2011.”

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 27 januari 2011 klockan 08.00 (CET).

 


KONTAKTPERSONER

Nils Vinge, IR-ansvarig            08-796 52 50
Jyrki Tervonen, finanschef       08-796 52 77
Karl-Johan Persson, vd           08-796 52 33
Växel                                    08-796 55 00


H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home.
I dagsläget ingår mer än 2 200 butiker på 38 marknader, inklusive franchisemarknader. 2010 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 126 966
och antalet anställda var cirka 87 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.