H&M Hennes & Mauritz AB

H & M Hennes & Mauritz AB: KALLELSE TILL H&M:s ÅRSSTÄMMA 2011

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2011 09:05 CET

Aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) kallas till årsstämma

torsdagen den 28 april 2011 kl 15.00 i Victoriahallen, Stockholmsmässan, Älvsjö i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av

Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken

onsdag den 20 april 2011

dels senast onsdagen den 20 april 2011 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB,

Carola Ardéhn, 106 38 Stockholm, per telefon 08-796 55 00,

per telefax 08-796 55 44 eller på bolagets hemsida www.hm.com/arsstamma.

För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc.

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer (dagtid) samt antal aktier. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) för att få deltaga på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per onsdagen den 20 april 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig. Deltagarkort kommer att skickas ut i samband med anmälan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan www.hm.com/arsstamma.


Kontaktpersoner:

Kristina Stenvinkel, informationschef 08-796 3908, 070-796 5440
Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 5250, 070-796 5250
Jan Andersson, ledamot i valberedningen 076-139 5500

Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från www.hm.com
Informationen i denna kallelse är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2011, kl 08.00 (CET).

Kallelsen till årsstämman publiceras den 22 mars på bolagets hemsida www.hm.com/arsstamma och den 24 mars 2011 i DN, SvD samt Post & Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida.