H1 Communication AB

H1 Communication - delårsrapport tredje kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:42 CEST

Fortsatt tillväxt och förstärkt lönsamhet!

"H1 uppvisar en fortsatt god tillväxt och har mer än fördubblat omsättningen i förhållande till samma period föregående år. Vi börjar nu också se effekter i form av förstärkt lönsamhet från de omstruktureringar som är gjorda tidigare under året. Vi har under perioden också sjösatt ett effektiviseringsprogram i syfte att öka flexibilteten i den totala produktionen av våra tjänster på den nordiska marknaden vilket kommer generera väsentliga marginalförstärkningar på sikt. Sammantaget så förväntar vi oss att se mer betydande effekter av dessa åtgärder under slutet av 2010 med full verkan under tredje kvartalet 2011. Vi har under perioden även genomfört en riktad nyemission som gav ett kapitaltillskott om 6 MSEK. Detta i syfte att stärka det långsiktigt institutionella ägandet i kombination med en förstärkning av bolagets likviditet. Kapitaltillskottet och den förstärkta ägarstrukturen ger oss uthålliga förutsättningar att utvecklas vidare mot vårat mål att skapa Nordens ledande aktör. Utsikterna för H1 koncernen på lång sikt är fortsatt mycket goda" säger Jörgen Larsson, VD och koncernchef för H1.

Koncernens omsättningen tredje kvartalet uppgick till 25,9 MSEK vilket var en ökning med 112% (13,7 MSEK) i jämförelse med samma kvartal föregående år (2009). Under årets första nio månader uppgår omsättningen ackumulerat till 77,8 MSEK, vilket är en ökning med 104 % (39,5 MSEK) i jäm-förelse med föregående år (2009).

Resultatet har under perioden kraftigt förbättrats i jämförelse med föregående kvartal som följd av att koncernens bruttomarginaler succesivt förstärks. EBITDA för perioden uppgick till 760 TSEK och EBT uppgick till -914 TSEK vilket var en förbättring om 2 MSEK i jämförelse med föregående kvartal.
Resultaten belastas dock fortlöpande av omstruktureringskostnader relaterade till gjorda förvärv.

Bolagets bedömning är att efterfrågan av koncernens tjänster fortsatt kommer vara god men att omstruktureringar av gjorda förvärv fortsatt kommer påverka lönsamheten under kommande kvartal. Redan beslutade anpassningar samt sjösatt effektiviseringsprogram kommer resultera i stärkta marginaler under senare delen av 2010 med fulla effekter under tredje kvartalet 2011.

* Det tredje kvartalets omsättning ökade med 112% till 25,9 MSEK (12,5 MSEK)*
* Det tredje kvartalets bruttoresultat ökade och uppgick till 10,2 MSEK (5,1 MSEK)*
* Det tredje kvartalets EBITDA resultat uppgick till 760 TSEK (842 TSEK)*
* Det tredje kvartalets nettoresultat före skatt uppgick till -912 TSEK (89 TSEK)*
* Vinsten per aktie uppgick till: -0,10 SEK**, (0,02 SEK)*
* Eget kapital per aktie: 0,94 SEK**, (1,25 SEK)*