SenzaGen AB

Håkan Söderberg nyanställd CFO för SenzaGen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 10:15 CET

I linje med företagets strategi att accelerera bolagets omsättning och skala upp organisationen med sikte på en börsintroduktion 2017, har SenzaGen anställt Håkan Söderberg som CFO sedan årsskiftet 2016. Håkan har lång erfarenhet från snabbväxande bolag och rekryteringen är ett viktigt steg i bolagets kommersiella utveckling.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för kosmetika- och läkemedelsbranschen. Under hösten 2015 genomförde SenzaGen en riktad nyemission i syfte att accelerera bolagets tillväxt, skala upp organisationen med fokus på försäljning samt förbereda bolaget inför en börsintroduktion 2017. Som ett led i denna utveckling har SenzaGen nu rekryterat Håkan Söderberg

-Håkans erfarenhet i kombination med hans intresse för bolaget gjorde vårt val av ny CFO enkelt. Hans styrkor inom både ekonomi och försäljning samt hans sätt att arbeta strategiskt kommer att vara avgörande för hur vi expanderar och tar marknadsandelar. Med Håkans hjälp kommer SenzaGen kunna växa snabbare och mer effektivt, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Håkan Söderberg kommer närmast från IT-sektorn där han startat och drivit flera framgångsrika bolag. Han var med och startade EasyResearch Scandinavia AB där han arbetade som ekonomichef med fokus på försäljning. Bolaget såldes till QuestBack Sweden AB 2008 där Håkan fortsatte som ekonomichef fram till 2014. Sedan 2014 har Håkan arbetat som ekonomichef på ControlKeeper som tillhandahåller system för avtalshantering, men han tar nu steget över till SenzaGen och bioteknikbranschen.

-SenzaGen har stor marknadspotential och befinner sig i en mycket intressant expansiv fas. Det passar mig. När jag tittade på nystartade företag att engagera mig i letade jag efter företag i just denna fas. SenzaGen har dessutom en produkt som fyller ett viktigt behov och som det är självklart att bli engagerad i, säger Håkan Söderberg, CFO på SenzaGen.


Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen har sin bas på Medicon Village i Lund och har nu totalt 10 medarbetare.

Om GARD

Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test istället för 1-2 markörer, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med gyllene standard vilket är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi. Befintliga test uppnår inte samma tillförlitlighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.


För mer information:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822


Håkan Söderberg, CFO, SenzaGen AB
Mail: hakan.soderberg@senzagen.com
Telefon: +46 736 55 90 88

About SenzaGen

SenzaGen provides in vitro testing for the cosmetic, chemical and pharmaceutical industries replacing the need for animal testing. The company's unique test GARD is based on research from the Department of Immune Technology at Lund University. SenzaGen is based at Medicon Village in Lund, Sweden.

About GARD

By analysing 200 and 389 markers, depending on the test, instead of 1-2 markers as competing methods, GARD delivers results with 90 % accuracy. This can be compared to the golden standard, animal tests on mice, that provide only 72 % accuracy. SenzaGen’s test also has the ability to measure potency (strength) of a substance and can thus determine the degree to which a substance cause allergy. Existing, competing tests do not achieve the same accuracy and lack the ability to measure the potency of a substance