RFSL

Håll hiv på agendan!

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 09:13 CET

Imorgon, den 24 november, ordnas ett aktörsmöte om hur Sverige borde agera för att minska förekomsten av hiv/aids. Fyra organisationer står bakom initiativet och målet är att mötet ska leda fram till konkreta rekommendationer att lämna över till regeringen och ansvariga myndigheter i syfte att förbättra det svenska hiv/aids-arbetet både nationellt och internationellt.

Organisationerna bakom initiativet är AIDS Accountability International, Läkare utan gränser, Hiv-Sverige och RFSL, (Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och tranpersoners rättigheter). På agendan för mötet står bland annat den nationella strategin på hiv/aids-området, samt Sveriges roll för att uppnå målen i FN:s hiv-deklaration från juni 2011.

Fokus på nyanlända

Den nationella strategin på hiv/aids-området från 2005 anger personer med utländsk bakgrund som en av flera riskutsatta grupper. Inom denna grupp finns asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare, vilka bland annat Smittskyddsinstitutet har identifierat som särskilt svåra att nå med förebyggande insatser, vård och stöd. Vi behöver därför titta närmre på hur dessa grupper bemöts av myndigheter, och hur uppföljningen ser ut för de som testar positivt för hiv.

-Vi anser att man måste involvera invandrarorganisationerna ännu mera i processerna för att skapa en bra policy, till exempel som remissinstans i den nationella strategin. Vår förhoppning är att mötet kan identifiera bakomliggande orsaker och ge konkreta rekommendationer för ökad involvering av målgruppen och därmed förbättrade insatser riktade till nyanlända, säger Rodrigo Garay, grundare och VD för AIDS Accountability International.

Revidering av den nationella strategin

Den nationella strategin mot hiv/aids reglerar bland annat vilka riskgrupper som  den svenska hiv-preventionen ska prioritera. Men bedrivs den hiv-preventiva verksamheten i Sverige idag i enlighet med den nationella strategin? Och hur förhåller sig vår egen strategi till den nya FN-deklarationen?

– Eftersom FN nyss har antagit en ny deklaration på hivområdet som är ännu mer ambitiös än vår egen nationella strategi, så anser vi att det är angeläget att uppdatera den nationella strategin i enlighet med FN-målen. Vi hoppas att torsdagens möte kan bidra med tydliga förslag kring vad som borde revideras, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.  

FN:s deklaration från juni 2011

Vilken roll ska Sverige spela för att uppnå målen i FN-deklarationen? Hur påverkar FN-deklarationen Sveriges internationella Hiv-policy? Kommer den utvärdering som ska ske 2012 att använda sig av den senaste forskningsresultaten gällande prevention och behandling?

- Det är oförsvarbart att inte genomföra målet att ge alla som behöver det tillgång till hivbehandling som det stakas ut i FN-deklarationen. Idag har vi inte bara kunskapen som krävs utan både makt och möjlighet att rädda miljoner människoliv. Sverige måste ta sitt politiska och moraliska ansvar i den globala kampen mot hiv/aids genom att arbeta för att uppnå de ambitiösa målen som slogs fast i FN deklarationen, säger Kristina Bolme Kühn Läkare Utan Gränser

Diskriminering och stigmatisering av hivpositiva

– En viktig aspekt i det hiv-preventiva arbetet är att motverka det stigma det bär med sig att vara hivpositiv. Vi måste ändra attityder för att göra det möjligt att leva ett bra liv med hiv i Sverige. För oss kommer mötet att vara en viktig arena där vi hoppas mötet kan komma med goda rekommendationer för hur vi kan stärka insatserna mot stigmatisering och diskriminering av hivpositiva, säger Peter Månehall, ombudsman på Hiv-Sverige

Presskontakt:

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, tel: 070 345 01 83

Rodrigo Garay, ADS Accountability International,tel: 070 631 93 07

Lars Lindberg, presskontakt Hiv-Sverige, tel: 08 714 54 10

Kristina Bolme Kühn, ordförande, Läkare Utan Gränser, tel: 070 81 83 498

Om media vill närvara på mötet, ta kontakt med Lisa på AIDS Accountability på mail: lisa@aidsaccountability.org

 

 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se