Miljödepartementet

Hållbar stadsutveckling studeras

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 12:03 CEST

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 200 8

Rolf Lindell
Departementsråd
08-405 20 71

Regeringen beslutade idag att ge Boverket i uppdrag att genomföra en
studie av olika länders arbete kring en sammanhållen stadspolitik samt
utarbeta ett förslag till en strategi för hållbar stadsutveckling.

Boverket ska tillsammans med olika aktörer belysa frågor om hållbar
stadsutveckling. I uppdraget ingår att ta hänsyn till de olika
förutsättningar som råder i städer och samhällen med skiftande
karaktär.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2004.

Bakgrunden till arbetet är bland annat ett förslag från den tidigare
Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat som lämnade sitt
slutbetänkande till regeringen i april 2003.

Du kan läsa betänkandet( SOU 2003:31) på Miljödepartementets webbplats; http://www.miljo.regeringen.se/