Glesbygdsverket

Hållbar utveckling inte bara för stadsmiljö

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 10:00 CEST

Glesbygdsverket riktar stark kritik mot slutbetänkandet från Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat. Kommittén har haft uppdraget att utvärdera det lokala och nationella arbete som skett efter 1992 års Rio-konferens om miljö och utveckling, samt föreslå riktlinjer för det fortsatta arbetet på området.

Kommittén har letts av miljöminister Lena Sommestad och samtliga riksdagspartier har varit representerade. Kommitténs slutbetänkande har fått titeln ”En hållbar framtid i sikte”.

Benämningen ”hållbar utveckling” står för dels att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, dels att det sker en integrerad behandling av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

-Rapporten betonar frågor som rör stadsutvecklingen, men innehåller överraskande nog ingen text som utgår från livsmiljön för landsbygdsbefolkningen. Inga förslag ges som utgår från landsbygdens egna resurser och möjligheter att bidra till en hållbar utveckling i samspel mellan stad och land.

Glesbygdsverket anser det därför angeläget att rapporten "En hållbar framtid i sikte" kompletteras med analyser och förslag i ett landsbygdsperspektiv. Verket framhåller att det behövs en ny särskild utvecklingsinriktad landsbygdspolitik utöver den som finns för de areella näringarna

Nationalkommittens åtgärdsförslag är dessutom tandlösa och återuppväcker knappast det tidigare stora kommunala engagemanget för Agenda 21 och en hållbar utveckling, anser Glesbygdsverket, som också fruktar att de ekonomiska och sociala dimensionerna får stå tillbaka för miljödimensionen. Kommittén har föreslagit att Statens institut för ekologisk hållbarhet ges i uppdrag att stödja strategier för hållbar utveckling på lokal och regional nivå.

-Glesbygdsverket ifrågasätter om en myndighet som har till uppgift att arbeta med enbart en av tre hållbarhetsdimensioner, den ekologiska, har förutsättningar att bidra till lokala kompletteringar när det gäller de övriga dimensionerna. Risk finns att de traditionella frågorna om minskad miljöbelastning dominerar över hållbarhetsfrågor som rör resursuppbyggnad eller andra långsiktiga sociala och ekonomiska frågor.

-Det är angeläget att ekonomiska och sociala hållbarhetsmått utvecklas i samma grad som de miljömässiga och att även lokala processer som leder till ökad hållbarhet vägs in, framhåller Glesbygdsverket i remissvaret.

Hela yttrandet finns att tillgå på Glesbygdsverkets webbplats.