Svenska kyrkan

Hållbara investeringar vinnare i längden

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 10:04 CEST

- Inom finansbranschen finns det fortfarande en föreställning om att hållbarhet och etik har ett pris i form av minskad avkastning. Men det kommer alltfler forskningsrapporter och exempel som visar på motsatsen, säger Anders Thorendal, finanschef i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON

Klimatavtrycket av Svenska kyrkans svenska aktieinvesteringar visade sig vara ungefär en tredjedel mindre än vad som blivit fallet om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index.  Det framgår av en årsrapport som Svenska kyrkan på nationell nivå publicerar idag. I rapporten redovisas för första gången både det finansiella resultatet och ett ”klimatresultat”.

– Inom finansbranschen finns det fortfarande en föreställning om att hållbarhet och etik har ett pris i form av minskad avkastning. Detta trots att forskningen idag visar på motsatsen, säger finanschef Anders Thorendal.

Radikal omställning
Under de senaste åren har den nationella nivån inom Svenska kyrkan utvecklat en kapitalförvaltning som sätter fokus på hållbarhetsfrågorna. Sedan 2009 har förvaltningen i stort sett tagit bort alla bolag som utvinner fossil energi. Det finns numera inga kol- och oljebolag i aktieportföljen, utan bara mindre innehav i tre gasbolag.
– Svenska kyrkan tar tydlig ställning i klimatfrågan och vi tror även att det är klokt rent finansiellt, inte minst med tanke på att större delen av de fossila reserverna i marken riskerar att bli värdelösa om vi ska hålla oss inom tvågradersmålet, säger finanschefen Anders Thorendal.

Klarar det långsiktiga målet
Den nationella nivån inom Svenska kyrkan har ett buffertkapital på 5,5 miljarder kronor som ska förvaltas med hänsyn till människor och miljö. I årsrapporten beskrivs resultatet av kapitalförvaltningen under 2013. Resultatet blev 610,1 miljoner, vilket motsvarade en avkastning på 12,4 procent. Rapporten visar också att förvaltningen under det gångna decenniet nått det långsiktiga avkastningsmålet som satts av kyrkostyrelsen [1].

I årets rapport redovisas också den svenska aktieportföljens ’klimatresultat’. Svenska kyrkan har låtit en extern utvärderare mäta portföljens så kallade klimatavtryck som visade sig var ungefär en tredjedel mindre än vad som blivit fallet om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index.

- Förvaltarna vi anlitar får i uppdrag av oss att integrera klimatfrågan i sina investeringsbeslut. Undersökningen ger oss en indikation på resultatet. Analyserna använder vi också för att identifiera bolag som vi bör föra dialog med i syfte att få dem att minska sin klimatpåverkan ytterligare, säger finanschef Anders Thorendal. 
Hela rapporten kan laddas ner här: www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar

Korta fakta om Svenska kyrkans kapitalförvaltning (inom den nationella nivån):
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och består av självständiga lokala och regionala enheter (församlingar och stift) och den nationella nivån (kyrkomöte, kyrkostyrelse och kyrkokansli i Uppsala). Den nationella nivån inom organisationen har ett buffertkapital på cirka 5,5 miljarder kronor som förvaltas externt av förvaltare som utvärderas löpande både vad gäller finansiell prestation och deras förmåga att välja in företag som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kan handla om bolag som t. ex. erbjuder energieffektiva lösningar eller som aktivt och systematiskt arbetar med mänskliga rättigheter.
Samtidigt avstår Svenska kyrkan från investeringar i exempelvis vapen, tobak och bolag som främst utvinner olja eller kol [2].
Utöver detta för Svenska kyrkan varje år dialog med ett urval av bolag som behöver förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer om förvaltningen här: www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar 

[1] Avkastningsmålet ligger på 3% per år (utöver inflationen) över en rullande tioårsperiod.

[2] Ett bolag som utvinner fossil energi är bara möjligt att investera i om mer än 50 procent av produktionen består av naturgas.  

Korta fakta om Svenska kyrkans kapitalförvaltning inom den nationella nivån:

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och består av självständiga lokala och regionala enheter (församlingar och stift) och den nationella nivån (kyrkomöte, kyrkostyrelse och kyrkokansli i Uppsala). Den nationella nivån inom organisationen förvaltar ett buffertkapital på cirka 5,5
miljarder kronor. Läs mer om förvaltningen här:
www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar