Örnsköldsviks kommun

Hållbart resande på rätt väg

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2014 12:19 CET

Med aktiviteter som stimulerar och underlättar hållbara transporter och genom strategisk planering och uppföljning har projektet Hållbart resande tagit viktiga steg i ett långsiktigt arbete. Såväl uppmärksam- het för projektet som deltagande i aktiviteter har stadigt ökat.

En färsk uppföljning inom projektet Hållbart resande visar att arbetet som bland annat syftar till att minska bilresandet till förmån för kol- lektivtrafik, cykel eller gående utvecklas i riktning mot uppsatta mål och önskade effekter. Projektets spridning, liksom deltagande i aktivi- teter ökar stadigt, visar en uppföljning utförd av företaget Trivector Traffic.

Under det andra projektåret tog drygt 6 000 personer del i projektet Hållbart resande på något sätt. En tredjedel av dessa har besökt webb- eller facebooksida och lika många har deltagit i tävlingar. Resterande tredjedel har deltagit i någon av de aktiviteter som genomförts som till exempel Hälsotrampet, Vintertrampet, el-cykel inom hemtjänsten, cy- kelvecka, cykeluthyrning, resfri konferens, testresenär på buss.

Uppmuntras att testa nya resvanor

I samband med en upprustning av hållplatser och hållplatsinformation längs stadsbussarnas linje 1 gavs 58 personer möjlighet att under en månad 2012 åka buss gratis istället för att ta bilen till arbetet. En upp- följning ett halvår senare visade att 86 procent har fortsatt att åka buss. Motsvarande kampanj har nyligen genomförts längs busslinje 2. 

Genom Hälsotrampet har arbetsgivare uppmuntrat sin anställda att cykla till arbetet. Aktiviteten lockade 185 personer första året för att under sommaren 2013 uppgå till 302 personer. Bland de som cyklade det första året visade det sig att 73 procent fortsatte att cykla regel- bundet. För att få fler att förlänga cykelsäsongen arrangerades Vinter- trampet vintern 2012-2013. Deltagarna utrustades med lämplig utrust- ning och samtliga sade efter testperioden att de kan tänka sig att fort- sätta att cykla vintertid.

– Genom att uppmuntra till nya vanor och aktiv transport hoppas vi kunna påverka resmönster på sikt. Vi vill också göra det lättare att välja bort bilen till exempel genom att medverka till att pendlarparke- ringar byggs och att, som nu senast, ordna låsbara cykelskåp för dem som vill kombinera cykel med tåg- eller busspendling, säger Helena Näsström projektledare för Hållbart resande i Örnsköldsvik.

Effekter på miljö och hälsa

Förutom uppenbara hälsovinster har även nyttoeffekter i form av minskade utsläpp beräknats. Trivector Traffics uppföljning uppskattar att aktiviteterna Testresenär på buss 2012, Hälsotrampet 2012 och 2013 samt Vintercyklister tillsammans lett till en besparing på 50 ton koldioxid. Även om antalet personer som håller fast vid de nya resva- norna minskar något beräknas en årlig minskning av koldioxidutsläpp med drygt 50 ton vara rimlig.

Projektet Hållbart resande pågår till och med oktober 2014. För en fortsatt långsiktighet pekar uppföljningen på betydelsen av att ta till- vara kunskap från projektet och att införliva strategier och aktiviteter i kommunens övergripande planering och styrning. 


Ytterligare information:
Helena Näsström, projektledare Hållbart resande Örnsköldsvik, tfn 0660 – 884 22, 073 – 275 10 83. Projektwebb: www.hallbartresandeornskoldsvik.se