Miljödepartementet

Hårdare tag mot nedskräpning - ny lag gör det möjligt att ge böter direkt

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:40 CET

En ny straffbestämmelse om nedskräpning i begränsad omfattning föreslås i den lagrådsremiss som regeringen beslutat om i dag. Enligt förslaget ska sådan nedskräpning kallas nedskräpningsförseelse och enbart kunna leda till penningböter. Syftet med regeringens förslag är att det ska kunna bli enklare att ställa den som skräpar ned till svars.

- Vi vet alla hur illa det kan se ut i parker och på grönområden en sommarmorgon, med mat- och dryckesförpackningar, engångsgrillar etc. Idag krävs att polisen skriver en anmälan för att ingripa och kunna ställa nedskräpare till svars. Med lagändringen öppnas för att ordningsbot kan utfärdas direkt på platsen, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Vi gör inte detta för att folk ska behöva betala en massa böter, utan för att de istället ska sluta skräpa ned. Arbetet mot nedskräpning måste självklart ske på olika sätt och man behöver även arbeta med attityder och göra det tydligt att det inte är acceptabelt att skräpa ner. Regeringen har mot den bakgrunden i årets regleringsbrev också gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra en satsning på minskad nedskräpning under en treårsperiod, säger Andreas Carlgren.

Nedskräpning är redan i dag förenat med straffansvar enligt miljöbalkens regler. Det straffbara området utökas inte men blir tydligare uppdelat. I dag gäller för nedskräpning en straffskala med böter och fängelse på upp till ett år. Det nya brottet nedskräpningsförseelse föreslås kunna leda till penningböter. Genom att införa en straffbestämmelse med enbart penningböter i straffskalan för nedskräpning i begränsad omfattning skapas förutsättningar för införande av ordningsbot i Riksåklagarens föreskrifter.

Förutom förslaget om straffbestämmelse för nedskräpning innehåller lagrådsremissen även andra förslag. Det handlar bl.a. om vissa definitioner som behövs för att genomföra ramdirektivet om avfall. Resterande delar för att genomföra ramdirektivet i sin helhet kommer att beslutas av regeringen genom förordningsändringar. I syfte att genomföra nya EU-regler om krav på utrustning avsedd för spridning av bekämpningsmedel föreslås dessutom ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om utformningen av sådan utrustning. Arbetsmiljöverket föreslås få denna uppgift.

Lagförslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2011.

Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45