AFA Försäkring

Hälsofrämjande i praktiken

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

På Skaraborgs sjukhus bedrivs ett aktivt arbete för att skapa en arbetsmiljö som gör att personalen mår bra. Gunnar Ahlborg, Institutet för stressmedicin, får 2 500 000 kr i forskningsmedel från AFA Försäkring för att analysera erfarenheterna från Skaraborg.

I ett hälsofrämjande perspektiv är utmaningen att identifiera och stärka de faktorer som har en positiv effekt på människors hälsa. På Skaraborgs sjukhus samverkar fack och ledning i ett utvecklingsarbete som syftar till att integrera ett hälsofrämjande perspektiv i organisation och vardagsarbete.

Gunnar Ahlborg och hans medarbetare kommer att följa och analysera hur arbetet lyckas och även se vilka effekter det ger på arbetsmiljö, hälsa och effektivitet i sjukvårdsarbetet.

Syftet med forskningen är att öka kunskapen om hur den psykosociala arbetsmiljön kan främja hälsa, men också om hur arbetsmiljömetodik kan kompletteras och utvecklas med ett främjande perspektiv.  

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Ahlborg, docent, Institutet för Stressmedicin, 070-3052893, gunnar.ahlborg@vgregion.se

Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se