Nordic School of Public Health NHV

Hälsoindex för barn förtjänar egen uppmärksamhet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 17:08 CET

Hos barn i Norden har de senaste decennierna märkts en påtaglig ökning av psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar som övervikt, allergier och diabetes. Vad som nu behövs är nya metoder att mäta barns välfärd med utan att alltid relatera till vuxnas normer. Om detta handlar ett nytt projekt vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Projektet är ett nordiskt samarbete med forskare från centrala instanser i de fem nordiska länderna, samt Grönland. Samordningen sker från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg. På NHV har man under många år arbetat med barns hälsa och välfärd, både i undervisning och inom forskning. Man har analyserat vad man vet om barns hälsa och även beskrivit vården av barn med och utan funktionshinder i de Nordiska länderna. Två övergripande slutsatser har kunnat dras från tidigare studier: – För det första är de nordiska barnens hälsa i stora drag god, både jämfört med tidigare erfarenheter och jämfört med andra delar av världen. Men de senaste decennierna har det märkts en påtaglig ökning av psykisk och fysisk ohälsa, säger projektledaren och professorn Lennart Köhler på NHV. – För det andra är det klart att mätningar av välfärden alltför länge sett välfärden enbart från de vuxnas synvinkel. Barn, i den mån de förekommit alls, har funnits med endast som bihang till de vuxna och dessa mätningar har varit fragmenterade och osystematiska, säger Lennart Köhler. Men alltmer accepteras nu att barns välfärd förtjänar en egen uppmärksamhet. En EU-studie har nyligen föreslagit ett system av hälsoindikatorer för barn. Även Rädda Barnen i Sverige har initierat studier för att kartlägga hur man hanterar några av Barnkonventionens rättigheter i de svenska kommunerna, nämligen skälig levnadsstandard, hälsa och utbildning. Speciella barnhälsoindikatorer har utarbetats av Lennart Köhler på NHV. – Nu vill vi tillämpa erfarenheterna på den nordiska arenan. Därför har vi startat ett nordiskt projekt för att konstruera ett gemensamt indikatorsystem. Det är tänkt att mäta, värdera och jämföra i tid och rum utvecklingen av barns hälsa på olika administrativa nivåer (till exempel stat, region, landsting, amt, fylke, kommun). Målet är att identifiera och utveckla principer och kriterier för hälsoindikatorer och ett eventuellt sammantaget barnhälsoindex, säger Lennart Köhler. – Vi kommer även att undersöka tillgängligheten av de indikatorer som befunnits relevanta, giltiga, reliabla och evidensbaserade, samt testa hur indikatorerna eller delar av dem kan användas i verkligheten, säger Lennart Köhler. Man vill även se hur dessa indikatorer påverkar varandra och andra förhållanden i de valda områdenas befolkning och struktur, både sådana som direkt speglar barnens uppväxtsituation, och sådana som speglar den vuxna befolkningens livsvillkor, till exempel de ekonomiska, sociala och humana kapitalen. Projektets titel: Indikatorer för barns hälsa i Norden. För mer information kontakta; Professor Lennart Köhler, telefon: + 46 31 693976, E-post: lennart@nhv.se Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Susanne Lj Westergren Informatör NHV - Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap +46 31 693952 westergren@nhv.se