Statens folkhälsoinstitut

Hälsokonsekvenser av 3G-nätets utbyggnad

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:01 CEST

Vad händer med de faktorer som påverkar vår hälsa vid en utbyggnad av antenner och master för 3G-nätet? Trots en kraftig expansion väntas inga stora förändringar. Det visar en hälsokonsekvensbedömning som Statens folkhälsoinstitut genomfört.

Syftet med hälsokonsekvensbedömningen har varit att öka kunskapen om vad ny infrastruktur för mobiltelefonisystem får för konsekvenser på nationell och lokal nivå. Projektgruppen har bestått av representanter från Ekerö kommun och Solna stad, Statens strålskyddsinstitut (nuvarande Strålsäkerhetsmyndigheten) och Statens folkhälsoinstitut.

Projektgruppen har gjort bedömningar av ett antal faktorer som bestämmer hälsan och som kan påverkas av utbyggnaden. En viktig utgångspunkt har varit mätningar av elektromagnetiska fält från master och antenner i Ekerö kommun och Solna stad. Mätningarna har gjorts av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Projektet har varit ett led i att fortsätta att bidra till utvecklingen av metoder för hälsokonsekvensbedömningar, HKB, i detta fall genom mätningar och en metod för att göra bedömningar av ett framtidsscenario.

- Hälsokonsekvensbedömningar syftar till att visa vad förändringar i samhället får för konsekvenser för hälsopåverkande faktorer av olika slag. Resultatet i den här rapporten är användbart för kommuner som har mycket förfrågningar om nivåerna på elektromagnetiska fält från 3G-utbyggnadens master och antenner, säger Anita Linell, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut. Mätningarna kan ge en mer generell uppfattning om nivåerna i glest respektive tätt bebyggda områden i kommunerna.

Resultatet är att mätningarna år 2004 hade mycket låga värden i förhållande till gällande referensvärde, som mest 300 miljondelar. I ett tänkt scenario för år 2010 ökar inte exponeringen för radiovågor nämnvärt. Enligt antagandena och de genomförda beräkningarna för framtidsscenariot ökar exponeringen två till åtta gånger i förhållande till genomförda mätningar, det vill säga som mest 0,24 procent av referensvärdet.

Gruppen föreslår förnyade mätningar år 2010, som då visar om den verkliga exponeringen är lägre eller högre än bedömningarna i framtidsscenariot. Gruppen anser också att fortsatt forskning om hälsoeffekter på kort och lång sikt är viktig.

Rapporten visar också på flera andra konsekvenser av 3G-utbyggnaden, både positiva, som möjligheten för döva att kommunicera med telefoni genom bildöverföring, och negativa som till exempel master som upplevs som estetiskt störande element i landskapsbilden.

För mer information:
Hela rapporten "Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonisystem" finns tillgänglig på www.fhi.se.

För ytterligare information:
Anita Linell, avdelningschef, 08-566 135 36, e-post: anita.linell@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se