De rödgröna i Region Skåne

​Hälsoväxling kan slå hårt mot Region Skånes ekonomi

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 09:06 CEST

Regeringens förslag om hälsoväxling ger Region Skåne ökade kostnader på minst 24 miljoner årligen. Det svarar personalnämnden i sitt remissvar till regeringen och avstyrker därmed förslaget.

Regeringens förslag för att minska sjukfrånvaron innebär att kostnader för höga ohälsotal växlas mot sänkta arbetsgivaravgifter. Enligt förslaget ska de arbetsgivare som genom ett gott förebyggande arbete och en effektiv rehabilitering har låg sjukfrånvaro belönas. Arbetsgivare med höga sjuktal kommer istället att bära en större del av kostnaderna.

– Utvecklingen med de ökande sjuktalen i Sverige är oroande och måste brytas. Men vi kan inte se att regeringens förslag kring hälsoväxling skapar det önskade incitamentet. Istället innebär det ökade kostnader för Region Skåne och ökad administration, något som minskar resurserna för såväl kärnverksamhet som för det arbete med aktivare rehabilitering som redan pågår, säger Märta Stenevi (MP), ordförande i personalnämnden.

– Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare där personalen trivs och utvecklas. Vi arbetar redan idag mycket aktivt för att sänka sjukfrånvaron och för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet, och så sent som i april antog personalnämnden en ny handlingsplan för minskad sjukfrånvaro, säger Amela Hodzic (S), 1:e vice ordförande i personalnämnden.

Personalnämnden bedömer att det krävs ett helhetsgrepp utifrån arbetsgivarens, vårdgivarnas, individens, försäkringskassans och arbetsmarknadsmyndigheternas gemensamma ansvar och samverkan, för att minska sjukskrivningarna. Det innebär att fokus bör ligga på att utveckla och förstärka det gemensamma ansvaret och på samverkan mellan berörda parter.

– Ur ett regionalt perspektiv finns det också en risk att de nya reglerna försämrar förutsättningarna för redan utsatta grupper på arbetsmarknaden, vilket är mycket oroväckande för arbetet med sysselsättningen i Skåne, säger Märta Stenevi.

– Dessutom riskerar kvinnor mellan 30 och 40 år att uppfattas som en riskgrupp ur rekryteringshänseende. Det är inte önskvärt ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Amela Hodzic.

Den bortre tidsgränsen för sjukpenning togs bort den 1 februari 2016. Försäkringskassan bedömer att borttagandet innebär en risk för ökad sjukfrånvaro med sjuk- och rehabiliteringspenning. Därför ser personalnämnden att arbetsgivare kommer att få ökade kostnader och ett mer omfattande arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering. Införs hälsoväxlingen enligt regeringens liggande förslag tillkommer kostnader på minst 24 miljoner kronor om året för Region Skåne. Dessutom ökar även kostnaderna för administrativt arbete om förslaget genomförs.


Kontaktuppgifter:
Märta Stenevi (MP), ordförande i personalnämnden: 0725-540942
Tona Ishaq (MP), politisk sekreterare: 0703-363251
Amela Hodzic (S), 1:e vice ordförande i personalnämnden: 0725-52 53 44
Sara Mellander (S), politisk sekreterare: 0725-056355

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.