Socialstyrelsen

Här är senaste Nytt från Socialstyrelsen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:03 CEST


Rubriker i detta nummer:

Omfattande kartläggning av äldreomsorgen
Nya föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Tillgång på barnmorskor och andra personalgrupper
Anmälda självmord från psykiatriska vården i Stockholm
Ekonomiskt bistånd andra kvartalet 2008
Statsbidrag för frivilligorganisationer inom det sociala området
Statsbidrag för lokala kvinnojourer och mansmottagningar

Svårt att läsa e-postmeddelandet? Klicka här för webbsidan

Ändra e-postadress eller avsluta? Gå till prenumerationssidan:
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/Prenumerationer/

Hämta pdf-version (bäst för utskrift):
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/BF79AA6F-AA91-411A-AFB3-7143004530D7/0/08nytt30.pdf

Hälsningar

Jan Gustafsson

red Nytt

____________________________________________________________________________________________________

Omfattande kartläggning
av äldreomsorgen

För andra året i rad har Socialstyrelsen undersökt äldreomsorgens kvalitet. Skillnaderna är mycket stora både mellan olika äldreboenden och mellan kommuner, visar rapporten "Öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre 2008". Alla kommuner och stadsdelar har lämnat uppgifter till undersökningen.
De första öppna jämförelserna inom äldreomsorgen kom vid senaste årsskiftet. Uppgifterna visas i Äldreguiden på Internet, som i första hand vänder sig till äldre och deras närstående.
I rapporten, som överlämnats till regeringen, redovisas data för olika grupper av kommuner. Senare i september uppdateras Äldreguiden. Där kan man gå in och jämföra kvaliteten på vården och omsorgen om äldre, dels mellan enskilda kommuner, dels mellan olika boendeenheter. Totalt ingår 2731 boendeenheter i undersökningen.
Till rapporten

Nya föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Nu finns nya föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård tillgängliga. Nuvarande föreskrift SOSFS 2000:12 om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård upphävs.
Regeringen har fattat beslut om en ny vårdform - öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård - och bestämmelserna trädde i kraft 1 september. Den nya vårdformen syftar till att ge bättre förutsättningar än idag när det gäller utslussning och rehabilitering till ett liv utanför sjukvårdsinrättningen samt till att minska behovet av återkommande återintagningar i tvångsvård.
Bestämmelser om nya vårdformen finns med i den nya föreskriften men också en del andra nya bestämmelser liksom bestämmelser från gamla föreskriften.
En handbok som stöd för tillämpningen av föreskrifterna beräknas bli klar under det första kvartalet 2009.
Till föreskrifterna

Tillgång på barnmorskor och andra personalgrupper

Ny statistik visar antalet barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare den första november 2006 samt statistik om dessa personalgruppers sysselsättning. Syftet är att visa tillgången på personal i hälso- och sjukvården.
Till rapporten

Anmälda självmord från psykiatriska vården i Stockholm

Från den 1 februari 2006 finns en skyldighet att Lex Maria-anmäla alla misstänkta självmordsfall i samband med vård.
Regionala tillsynsenheten i Stockholm har för första gången sammanställt alla avslutade Lex Maria-anmälningar om självmord från Stockholms läns landstings psykiatriska kliniker från 1 februari 2006 fram till och med 2007.
Till nyhetstexten

Ekonomiskt bistånd andra kvartalet 2008

I rapporten redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd under andra kvartalet 2008. Sammanlagt betalades 2382 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning. Det är en ökning med en procent jämfört med andra kvaralet 2007.
Till rapporten

Statsbidrag för frivilligorganisationer inom det sociala området
Ansökan om statsbidrag för frivilligorganisationer inom det sociala området kan göras nu. Sista ansökningsdag är fredagen den 31 oktober 2008.
Blanketter och mera information:

Statsbidrag för lokala kvinnojourer och mansmottagningar
Nu finns det möjlighet att ansöka om statsbidrag för lokala kvinnojourer och mansmottagningar.
Sista ansökningsdag är fredagen den 14 november 2008.
Blanketter och mera information: