Regionförbundet Örebro

Här vill vi satsa en miljard på infrastruktur och kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 14:26 CEST

Nu är Länsplan för transportinfrastruktur för Örebro län – den så kallade länstransportplanen – klar att gå på remiss.

- Med den här planen tar regionstyrelsen ett starkare grepp om genomförandet, berättar regionråd Irén Lejegren (S). Det blir en ny stor satsning på kollektivtrafiken och vi fortsätter att satsa på riksväg 51.

Prioriteringarna i länsplanen för perioden 2014-2025

I länstransportplanen definieras 17 viktiga regionala stråk. Stråken har legat till grund för analys, prioriteringar, miljöbedömning och effektbedömning. Viktiga prioriteringar är:

  • att säkra hastigheten 100 km/h i de viktigaste pendlingsstråken och på vägar med stora trafikmängder
  • åtgärder för kollektivtrafik längs statligt vägnät, i kommuner och på järnväg
  • medfinansiering av kommunala åtgärder i tätorterna
  • fortsatt utbyggnad av cykelvägar i tätorter, på viktiga delsträckor längs statligt vägnät och i anslutning till större kollektivtrafiknoder.

-Vi har också en pott för utvecklingsprojekt som kommer upp, säger Irén Lejegren.

Fördelning mellan åtgärdstyper

Länsplaneramen på 1039 miljoner kronor fördelas på större åtgärder (25 miljoner kronor eller mer) och mindre åtgärder (upp till 25 miljoner kronor).

För planperioden läggs 644 miljoner kr på större ny- eller ombyggnadsåtgärder och 396 miljoner kr på mindre åtgärder. Fördelningen mellan kollektivtrafik, cykelvägar m.m. läggs inte fast, men i tabellen längre ner på sidan framgår den ungefärliga fördelningen mellan olika åtgärdstyper som ska ligga till grund för genomförandet av planen.

Fördelningsgrunderna är ungefär desamma som i föregående länstransportplan. De större åtgärderna är av stor vikt för Örebroregionens prioriterade stråk, och har därför tilldelats störst medel. I nuvarande plan har kollektivtrafiken fått en större andel av budgeten. Kollektivtrafiken är en viktig del i uppfyllandet av klimatmålen, men är också en förutsättning för den regionförstoring som betonas i den regionala utvecklingsstrategin.

Läs mer om de enskilda åtgärderna i kapitel 6 i Länstransportplanen.

-Planen har tagits fram i samverkan med länets kommuner, näringsliv och andra intresserade aktörer. Vi har haft tre välbesökta dialogmöten och 114 personer har gett synpunkter genom vårt webbformulär, berättar Irén Lejegren.

För kommentarer

Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande, 070-663 19 75

För mer information 

Fredrik Idevall, utvecklingsledare, 019-602 63 69

Sofia Kjörk, informatör, 019-602 63 42, 073-572 63 42

Kartan i högupplöst format Vid publicering ange källa: Regionförbundet Örebro

Länstransportplanen i remissversion 2013-06-20

Fördelning mellan olika åtgärdstyper

ÅtgärdMiljoner kronor
Större åtgärder – alla trafikslag644
Mindre åtgärder396
Totalt1 039


Ungefärlig fördelning av mindre
åtgärder

Kollektivtrafik132
Nationellt och regionalt48

Medfinansiering av kommunala
åtgärder

84

Cykelvägar108
Nationellt och regionalt
48

Medfinansiering av kommunala
åtgärder

60


Övriga mindre åtgärder
156
Trafiksäkerhet och andra mindre
åtgärder nationellt och regionalt
24
Trafiksäkerhet och miljö medfinans av
kommunala åtgärder
36
Enskilda vägar6
Trafikverkets planering
6
Utvecklingsåtgärder
84

 

 

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.