Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Hafsåsen i Åmåls kommun – nytt naturreservat för vitryggig hackspett

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:18 CET

[Pressmeddelande]
Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda naturreservatet Hafsåsen i Åmåls kommun. Reservatet består av en brant, skogklädd sluttning intill en sjö. De många döda och döende lövträden i branten är en bra miljö för födosökande vitryggig hackspett, en akut hotad fågelart. Bildandet av reservatet är en del inom åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett, som förhoppningsvis ska rädda arten från utrotning i Sverige.

Reservatet är 50 hektar stort och består av en brant som i avsatser stupar ner mot Knarrbysjöns östra strand strax norr om Fengersfors i Åmåls kommun. I branten växer omväxlande äldre örtrik granskog och lövskog av bl a asp, björk, lönn och lind. Skogen i branten har inte nämnvärt påverkats av avverkning och gallring, och detta, i kombination med ett stort inslag av lövträd och död ved, gynnar vitryggig hackspett, som ibland besöker området för att söka föda i de döda och döende lövträden. Ett av syftena med att skydda och sköta området som naturreservat är att det ska kunna fungera som en lämplig livsmiljö för ”vitryggar”.

I branten finns gott om höga lodytor, blockrika rasbranter, tvärdalar med små bäckar och kärrpartier med grova klibbalar. Den omväxlande terrängen och höga luftfuktigheten skapar goda livsmiljöer för många hotade lavar och mossor. Den mest sällsynta och hotade mossan är pepparporella som bara finns på ett fåtal platser i Sverige, varav Hafsåsen förmodligen är den allra rikligaste lokalen i landet. Även flera hotade arter av kärlväxter, landmollusker, svampar och fåglar finner en gynnsam livsmiljö inom reservatet.

-Den branta blockrika sluttningen är svår att ta sig fram i, men om man tar sig upp på toppen av berget så har man en härlig utsikt över det omgivande landskapet med skogar och sjöar, säger Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsen.

Kontaktperson: Jennifer Hood, tel: 031-60 54 85,
fax: 031 - 60 58 97, mobil: 070-304 54 85,
e-post: jennifer.hood@o.lst.se