Försvarsdepartementet

Hagadeklarationen antagen på nordiskt ministermöte rörande samhällsskydd och krisberedskap i Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:11 CEST

De ansvariga ministrarna från samtliga nordiska länder har antagit en gemensam deklaration om samarbete om samhällsskydd och krisberedskap. Det skedde när representanter för de nordiska länderna samlades på Haga slott i Stockholm den 27 april:

"Det har varit givande överläggningar och vi ser ett stort värde med att utveckla det existerande  nordiska samarbetet inom området samhällsskydd och beredskap. Gemensamma värderingar och en kulturell och geografisk närhet utgör en viktig grund för samarbetet. Det är vår övertygelse att ett fördjupat och mer fokuserat samarbete gagnar hela Norden och kan öka våra möjligheter att agera i olika internationella sammanhang.

En likartad utveckling av området samhällsskydd och beredskap pågår i våra nordiska länder. Det gemensamma och övergripande målet för oss alla är att förebygga och begränsa de konsekvenser som kan bli följden av större olyckor, naturkatastrofer och andra samhällskriser.

På detta första möte för ministrar med ansvar för civil krisberedskap och räddningstjänst har vi i dag enats om att utveckla det nordiska samarbetet, genom att gemensamt närmare undersöka och konkretisera följande områden för fördjupat samarbete.


Räddningstjänst
Med existerande Nordred-samarbete som grund, pröva alternativ för att utveckla det nordiska räddningstjänstsamarbetet. En vision kan vara att samarbetet omfattar ett vidare samhällsskydd och beredskapsperspektiv.

Övning och utbildning
Översyn av pågående utbildnings- och övningsverksamhet i de olika länderna, med visionen att gynna ett ökat nordiskt deltagande vid respektive lands utbildningar och övningar. Det kan även beaktas om internationella övningar kan vara en grund för en ökad samnordisk övningsverksamhet

Beredskap för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN)
Utveckla förmågan att förebygga, detektera och hantera händelser med CBRN-ämnen genom att inkludera frågorna i övnings- och utbildningsverksamhet, forskningssamverkan, samverkan kring teknik och materielutveckling samt samverkan i akuta situationer.

Kriskommunikation till allmänheten
Det redan existerande informella samarbetet kring krisportaler utvärderas, varefter samarbetet ev. kan formaliseras, utvidgas till andra nordiska länder samt ytterligare fokusera på portalernas kommunikationsdelar.

Användning av frivilliga
En workshop med deltagande av nordiska beredskapsmyndigheter och frivillig¬organisationer ska genomföras. Workshopen syftar till att utbyta erfarenheter såväl kring användandet av frivilliga inom ramen för samhällets samlade beredskap som områdets vidare utveckling.

Forskning och utveckling
Redovisa en helhetsbild av pågående relevant forskning och utveckling i de nordiska länderna, var sådan verksamhet bedrivs i nuläget och lämna förslag på gemensam nordisk verksamhet och projekt som kan identifieras och på sikt genomföras gemensamt.

Vi fortsätter att utveckla vårt nordiska samarbete genom att följa upp arbetet och hålla denna typ av överläggningar regelbundet två gånger årligen. Nästa möte äger rum i Norge.

Nordiskt mötesforum, som är en departemental tjänstemannagrupp, kommer att följa upp och koordinera arbetet och avrapportera detta vid nästa ministermöte."

Försvarsminister Sören Gade, Danmark
Inrikesminister Anne Holmlund, Finland, (representerad av Statssekreterare Antti Pelttari,
Justitieminister Ragna Árnadóttir, Island (representerad av Ambassadråd Dís Sigurgeirsdóttir)
Justitieminister Knut Storberget, Norge
Försvarsminister Sten Tolgfors, Sverige

[Delar av deklarationen är översatt från ett annat nordiskt originalspråk]Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Maria Vikberg
Pressassistent
08-405 25 30
0730-36 84 77