Hakon Invest AB

Hakon Invest offentliggör budpliktsbud på Hemtex AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:19 CEST

Hakon Invest AB (publ) ("Hakon Invest") har som tidigare meddelats den 24 april 2009 förvärvat 2 394 000 aktier i Hemtex AB (publ) ("Hemtex"), motsvarande 8,2 procent av aktierna och rösterna, och äger därefter 34,6 procent av aktierna och rösterna i Hemtex. Hakon Invest offentliggör som en följd härav ett kontanterbjudande ("Erbjudandet") enligt reglerna om budplikt till övriga aktieägare i Hemtex. Hemtex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm ("NASDAQ OMX") i segmentet Mid Cap.

  • Hakon Invest erbjuder 23 SEK kontant per aktie i Hemtex jämte en tilläggspremie om 4 SEK kontant per aktie som utfaller om Hakon Invest i Erbjudandet uppnår ett ägande överstigande 50 procent av aktierna och rösterna i Hemtex.
  • Erbjudandet om 23 SEK per aktie motsvarar en budpremie om 22,0 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 30 börsdagarna före den 24 april när Hakon Invest fick budplikt. Jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 1 januari - 23 april 2009 motsvarar det en budpremie om 34,9 procent. Baserat på stängningskursen den 23 april 2009, sista handelsdagen före det att Hakon Invest fick budplikt, uppgår premien till 2,2 procent.
  • Erbjudandet om 27 SEK per aktie (d.v.s. inklusive tilläggspremie) motsvarar en budpremie om 43,3 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 30 börsdagarna före den 24 april när Hakon Invest fick budplikt. Jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 1 januari - 23 april 2009 motsvarar det en budpremie om 58,3 procent. Baserat på stängningskursen den 23 april 2009, sista dagen före det att Hakon Invest fick budplikt, motsvarar budpremien 20,0 procent.
  • En erbjudandehandling beräknas offentliggöras tisdagen den 26 maj 2009. Anmälningsperioden beräknas löpa under tiden 28 maj - 22 juni 2009. Redovisning av likvid beräknas ske omkring den 29 juni 2009.

"Hakon Invest är en långsiktig och aktiv ägare i Hemtex. Vi hyser god tilltro till Hemtex möjligheter att utvecklas i en positiv riktning, med försäljnings- och resultatförbättringar på sikt. Det pågår för närvarande ett åtgärdsprogram inom Hemtex i syfte att förbättra lönsamhet och kunderbjudande. Det försvagade konjunkturläget gör att vi inte förväntar oss några kraftfulla förbättringar i det korta perspektivet", säger Claes-Göran Sylvén, vd för Hakon Invest.

"Hakon Invest har ökat sitt ägande i Hemtex och därmed överskridit nivån om 30 procent av rösterna, vilket innebär att vi måste lägga ett bud på resterande aktier i Hemtex. Mot bakgrund av de senaste månadernas kursutveckling för Hemtex anser vi att vårt erbjudande är konkurrenskraftigt. Vi vill öka vårt ägande i Hemtex men kommer oavsett utfallet i detta erbjudande kvarstå som långsiktig och ansvarsfull ägare i Hemtex", fortsätter Claes-Göran Sylvén.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Claes-Göran Sylvén, tel 08-55 33 99 66

Chef Investeringar och Portföljbolag Stein Petter Ski, tel 08-55 33 99 44

IR-chef Pernilla Grennfelt, tel 08-55 33 99 55

Om Hakon Invest

Hakon Invest investerar långsiktigt i handelsinriktade företag med geografiskt fokus på Norden och Baltikum. Vår vision är att, med ägandet i ICA AB som grund, vara Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner för företag inom handelsområdet. Ägarandelen om 40 procent i ICA AB utgör basen för vår ägarfilosofi och verksamhet. Genom aktivt och ansvarsfullt ägande bidrar vi till att skapa värdetillväxt i ICA och utveckla våra portföljföretag, som samtliga är självständiga bolag med eget resultat- och lönsamhetsansvar. I portföljen ingår, vid sidan om ICA AB, Forma Publishing Group, Kjell & Company, Hemma, Cervera, inkClub och Hemtex. Mervärden för Hakon Invests aktieägare skapas genom värdetillväxt i investeringarna i kombination med en god direktavkastning.