Haldex AB

HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:36 CEST

  • Omsättningen uppgick till 5 201 MSEK (4 237). Justerat för valutakursförändringar och avyttringar ökade omsättningen med 36 % jämfört med samma period föregående år.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 80 MSEK (105). Resultat per aktie uppgick till 1:71 SEK (3:29). Resultat per aktie per 30 september 2009, beräknat med hänsyn till samma antal aktier som är utestående 2010, uppgår till 2:53. Föregående års resultat justerat för avvecklad verksamhet uppgick till -227 MSEK.
  • Justerat* rörelseresultat och justerad* rörelsemarginal ökade starkt och uppgick till 331 MSEK (-155) respektive 6,4% (-2,6).
  • Kassaflödet var fortsatt starkt, och uppgick till 242 MSEK (690), vilket minskade koncernens nettoskuld till 721 MSEK (1 675). 
  • Haldex har fått en order på ett nytt fyrhjulsdriftssystem av en europeisk supersportbilstillverkare. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 100 MSEK under fem år.
  • I början av juli annonserade Haldex en order på en ny generation skivbromsar till SAF Holland. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 1 000 MSEK över en femårsperiod. Leveranserna startar 2011.
  • Haldex styrelse kommer att föreslå en uppdelning av bolagets divisioner så att  Haldex aktieägare kommer att inneha aktier i tre separata bolag istället för ett. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman som äger rum den 8 juni 2011. Den interna uppdelningsprocessen pågår och fortskrider enligt plan (annonserat 16 juli).

VD och koncernchef Joakim Olsson kommenterar tredje kvartalet 2010:

”Haldex levererade ett starkt  resultat under årets tredje  kvartal. Den tydliga marknadsuppgången under första halvåret fortsatte i tredje kvartalet vilket innebar en bättre försäljning under semesterperioden än normalt.

Den starka rörelsemarginalen i kvartalet på 7,6% är den högsta marginalen på ett decennium och innebär att koncernmålet på 7% uppnåddes.

Resultattrenden är ett positivt bevis på att förändringsarbetet och kostnads-reduktionsprogrammet varit framgångsrika.”

* Kvarvarande verksamhet exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.


För ytterligare information vänligen kontakta; Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon 46 8 545 049 52 eller Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 46 8 545 049 51.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2009 en omsättning på nästan 5,5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 4 000 personer.