Haldex AB

Haldex - Halvårsrapport 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 09:08 CEST

• Omsättningen uppgick till 2 971 MSEK (4 473). Valutajusterat minskade omsättningen med 43 %.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 142 MSEK (115). Resultat per aktie uppgick till 6:70 SEK (5:20).
  • Rörelseresultat och rörelsemarginal uppgick till 181 MSEK (222) respektive 6,1 % (5,0).
  • Rörelseresultat* och rörelsemarginal* från kvarvarande verksamhet (efter försäljningen av Garphyttan Wire) uppgick till -93 MSEK (163) respektive -3,4 % (4,2).
  • Kassaflödet uppgick till 675 MSEK, vilket minskade nettoskulden till 1 848 MSEK.
  • Försäljningen av Garphyttan Wire slutfördes den 1 juni 2009. Köpeskillingen uppgick till 827 MSEK, vilket reducerade nettoskulden med motsvarande belopp. Transaktionen medförde en realisationsvinst på 411 MSEK.
  • Haldex fick sin enskilt största order någonsin värd 4,5 miljarder SEK från VW. Ordern avser system för fyrhjulsdrift till VW:s nya modulära plattform (publicerat i april).
  • Kostnadsreduktionsprogrammet har varit framgångsrikt. De årliga kostnadsbesparingarna är cirka 650 MSEK för den kvarvarande verksamheten efter försäljningen av Garphyttan Wire. Antalet medarbetare har minskat med 2 300, vilket är en minskning med 38 % av arbetsstyrkan.
  • Haldex strategiska fokusering på att möta och överträffa samhällets allt striktare miljökrav har varit framgångsrik. Flera stora kontrakt har säkerställts för Haldex produkter och teknologier för nästa generations dieselmotorer som möter hårdare miljökrav.

* Exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.
För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef,
Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör, eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. +46 8 545 049 50.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2008 en omsättning på nästan 8,5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 5 000 personer.


Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 17 juli 2009.