HQ Fonder AB

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2004 09:14 CEST

• Förvaltningsarvodena uppgick till 72,0 (50,3) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 15,8 (12,4) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till 3,76 (2,95) SEK.

Intäkter
Rörelseintäkterna, dvs förvaltningsarvodena, uppgick under januari-juni 2004 till 72,0 (50,3) MSEK, en ökning med 43%. Den starka intäktsökningen förklaras med att det förvaltade kapitalet vuxit kraftigt under det senaste året. Utvecklingen på Stockholmsbörsen och många andra aktiebörser på tillväxtmarknader som är viktiga för HQ Fonder, däribland Ryssland, har varit synnerligen god. Under årets andra kvartal har dock främst många tillväxtmarknader haft en negativ utveckling.
Under april-juni 2004 uppgick rörelseintäkterna till 37,1 (25,4) MSEK, en ökning med 46% jämfört med motsvarande period förra året.

Resultat
Resultatet före skatt uppgick till 22,0 (17,0) MSEK, vilket är en ökning med 29%. Det faktum att resultatet inte ökat i samma takt som intäkterna förklaras av att marknadsföringskostnaderna varit betydligt högre under första halvåret i år. Vinsten per aktie uppgick till 3,76 (2,95) SEK.
För perioden april-juni i år uppgick resultatet före skatt till 11,6 (8,3) MSEK, vilket är en ökning med 40%. Vinsten per aktie under samma period uppgick till 1,93 (1,45) SEK.

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick per den 30 juni 2004 till 41,0 (48,3 per den 31 december 2003) MSEK, motsvarande 9,77 (11,51) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 57,5 (66,3) MSEK. Det egna kapitalet och likvida medel har sjunkit under perioden till följd av den av bolagsstämman i mars beslutade utdelningen om 23 MSEK, motsvarande 5,50 SEK per aktie.

Nettoflöden och förvaltat kapital
Nettoflödet, dvs insättningar minus uttag, uppgick under januari-juni 2004 till +294 (-194) MSEK. Tillväxtmarknadsfonden och Rysslandsfonden är de fonder som under perioden attraherat i särklass störst nettoflöden. Totalt hade aktiefonderna ett nettoflöde om +336 (-159) MSEK. Nettoflödena har i hög utsträckning påverkats positivt av PPM-medel.
Under april-juni 2004 uppgick nettoflödet till +1 (-243) MSEK.
De marknadsföringsåtgärder som vidtagits i år har bidragit positivt till nettoflödena och kundtillströmningen. Marknadsföringsåtgärderna, vilka främst haft för avsikt att öka månadssparandet, har riktats dels till existerade kunder och dels till utvalda nya målgrupper. Antalet kunder som månadssparar i någon av HQ Fonders fonder har ökat med 21% sedan årets början.
Förvaltat kapital uppgick per den 30 juni till 9 800 (8 800 per den 31 december 2003) MSEK. Av HQ Fonders förvaltade kapital är 96% investerat i koncernens aktiefonder.

Fondernas utveckling
Många av de aktiebörser som är viktiga för HQ Fonder har uppvisat en positiv utveckling under första halvåret 2004. Det kan förklaras av en stark utveckling för ett fåtal enskilda aktier på den svenska marknaden, av en reformvänlig politik och ett fortsatt högt oljepris i Ryssland, samt av generellt hög tillväxt på tillväxtmarknaderna. Terrordåd, högre räntor, sjunkande tillväxt i Kina, konkurshot kring det ryska oljebolaget Yukos samt ett högt oljepris har dock fått många aktiemarknader att vända nedåt under årets andra kvartal.
Samtliga fonder uppvisar en positiv avkastning under januari-juni 2004. Därmed lyckades förvaltningen med sin viktigaste målsättning, att få fondandelsägarnas kapital att växa. Bäst utveckling hade Utlandsfonden (+11,5%) och Rysslandsfonden (+10,5%). Under perioden april-juni 2004 utvecklades Total (+5,5%) och Sverigefonden (+5,3%) bäst.
Fondernas utveckling kan följas på vår hemsida www.hqfonder.se.

Nya distributionsavtal
HQ Fonder har under perioden tecknat nya distributionsavtal, vilket innebär att delar av HQ Fonders fondutbud nu marknadsförs inom ramen för Folksams och SalusAnsvars fondförsäkringsprodukter.

Utsikter
Det svenska folkets behov av att spara är fortsatt stort. HQ Fonder har med sina mycket konkurrenskraftiga förvaltningsresultat goda möjligheter att öka sina marknadsandelar. I detta perspektiv är också den senaste tidens ökade intresse för aktiefonder intressant.
Förvaltningsresultaten och därmed intäkts- och resultatutvecklingen påverkas av marknadsutvecklingen på i synnerhet Stockholms- och Moskvabörserna. Det kan konstateras att de kraftigt positiva förvaltningsresultaten under det senaste året bidragit till att det förvaltade kapitalet är högre vid ingången av det tredje kvartalet 2004 jämfört med det förvaltade kapitalet vid samma tidpunkt förra året. Det förvaltade kapitalet var dock något högre vid ingången av årets andra kvartal.
Marknadsföringskostnadernas storlek är i hög utsträckning beroende av genomförandet av kampanjer och kan variera kraftigt från kvartal till kvartal. Det faktum att marknadsföringskostnaderna ökade kraftigt under det första halvåret jämfört med motsvarande period förra året betyder inte nödvändigtvis att marknadsföringskostnaderna under årets andra halvår kraftigt kommer överstiga förra årets.

Moderbolaget
HQ Fonder AB är ett renodlat holdingbolag och redovisar därför inte någon omsättning. Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 3,5 (28,6 per 31 december 2003) MSEK och bolagets likvida medel uppgick till 14,3 (6,5 per den 31 december 2003) MSEK. Det redovisade resultatet före skatt för perioden var -2,0 (-2,0) MSEK.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-september 2004 19 oktober 2004
Bokslutskommuniké 2004 januari 2005

Endast årsredovisningar distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till de aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.hqfonder.se.

Stockholm den 27 juli 2004
HQ FONDER AB

Hans Hedström, Verkställande direktör
Telefon 08-5220 2600


Denna halvårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.


HQ Fonder AB (publ) • Box 7828, 103 97 Stockholm • Besöksadress: Regeringsgatan 48, uppgång A plan 10
Telefon: 08-5220 2600 • Telefax: 08-5220 2610 • Styrelsens säte: Stockholm • Org.nr: 556602-2777 • www.hqfonder.se